สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,923.411.00100.0 %5.0449.23113.9674.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน63,922.1341,038.9935.8 %5.0103.60114.00-10.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,419.825,400.90-22.2 %0.0620.340.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,980.401,897.0036.4 %5.0658.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,940.6911,756.119.2 %4.52,407.8874.5296.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,659.582,113.0054.7 %5.0341.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,932.46566.0085.6 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,577.12573.0084.0 %5.0187.1332.9682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,008.12630.0084.3 %5.0193.4637.9780.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,891.60812.0079.1 %5.0276.9938.8686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,555.30472.0089.6 %5.0510.6660.1688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,560.93484.0086.4 %5.0199.9833.9183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,365.50251.0094.3 %5.0394.511.8599.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,780.245,248.009.2 %4.5455.4762.3086.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,066.535,460.06-7.8 %0.01,057.74599.7543.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,146.312,335.0043.7 %5.01,038.70276.9773.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,222.141,878.0041.7 %5.0677.39204.8469.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,928.09780.0073.4 %5.0347.84153.4355.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,842.722,701.0044.2 %5.0715.45560.7021.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,579.842,896.00-12.3 %0.0505.84511.02-1.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,636.542,523.7345.6 %5.01,190.82429.9063.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,756.972,125.0055.3 %5.0943.65194.4579.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน16,905.9016,065.055.0 %2.51,647.24145.4491.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,691.132,619.5029.0 %5.0848.56571.9032.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,080.624,374.00-110.2 %0.050.6617.8264.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,451.731,558.0054.9 %5.0772.5075.0590.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,964.251,277.0056.9 %5.0582.34242.4758.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน5,275.334,509.0014.5 %5.0848.56335.5560.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,919.6319,573.32-230.7 %0.01,323.961,087.2917.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,313.632,477.0042.6 %5.01,095.77552.7749.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน5,075.535,248.00-3.4 %0.0810.53119.1085.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,480.5414,709.93-168.4 %0.01,342.9833.9297.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,691.021,832.0060.9 %5.0715.45111.1584.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน5,652.245,619.820.6 %0.51,000.69370.5063.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,803.271,954.0048.6 %5.0791.52254.8467.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,758.422,076.5944.7 %5.0924.63131.5585.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,323.363,598.5016.8 %5.0658.4033.3294.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,973.852,326.0080.6 %5.0439.36145.3566.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 67,034.1166,430.580.9 %0.51,207.25393.4967.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,793.18126.0095.5 %5.0487.26237.9051.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,697.434,912.0013.8 %5.0753.48242.2567.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,563.842,496.0030.0 %5.0620.37193.3268.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน8,779.308,528.002.9 %1.01,571.17108.3593.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,886.381,932.3950.3 %5.0753.490.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,872.802,644.0031.7 %5.0734.4763.2091.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 125,855.2914,167.1445.2 %5.01,065.0690.9691.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 245,454.0614,055.6069.1 %5.01,444.11119.0091.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,699.694,215.0026.0 %5.0463.95192.4758.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน67,553.5841,692.0038.3 %5.01,319.15168.0087.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน66,532.298,871.0386.7 %5.0694.521,048.02-50.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 14,622.967,955.0045.6 %5.0606.57327.1446.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง21,636.597,837.0063.8 %5.0580.8276.0086.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,279.4122,087.00-95.8 %0.01,570.58308.0480.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 5,060.214,166.5417.7 %5.0772.50184.9076.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,677.09907.0066.1 %5.0468.2461.0087.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน41,648.5715,628.0062.5 %5.03,610.243,379.636.4 %3.0
รวม 650,704 410,410 36.93 % 46,086 14,928 67.61 %