สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,160.50776.0075.4 %5.0313.7559.2881.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,232.617,856.55-50.1 %0.0922.05162.7482.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,176.691,005.0068.4 %5.0503.7094.0881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,855.7013,586.2114.3 %5.02,576.39364.1585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 224,590.3331,218.09-27.0 %0.04,204.57706.5383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,720.432,792.0051.2 %5.0503.7061.8687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,183.671,883.0063.7 %5.0313.6260.2280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,563.621,634.0064.2 %5.0323.6555.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,913.527,215.60-22.0 %0.0461.9857.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,440.641,849.0058.4 %5.0277.8447.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,524.292,188.6051.6 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,575.191,630.0075.2 %5.0506.36114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,784.17698.0085.4 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,277.118,228.15-55.9 %0.01,169.26400.9165.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,047.339,626.47-90.7 %0.01,238.05373.9069.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,028.842,931.0041.7 %5.0979.10513.1547.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 13,871.852,860.7026.1 %5.0387.19421.62-8.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,628.411,545.0057.4 %5.0503.81116.6276.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,200.98883.0072.4 %5.0370.59206.7444.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์11,365.0410,204.0010.2 %5.0326.60906.28-177.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,598.307,154.32-27.8 %0.01,723.11248.8385.6 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,558.98179,116.00-815.8 %0.06,009.06461.8592.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,047.713,347.6417.3 %5.0845.99567.1733.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,762.428,987.00-56.0 %0.06,156.06996.3083.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,093.652,761.00-31.9 %0.0380.40144.2262.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,290.035,426.40-2.6 %0.0975.41209.3078.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,244.303,151.0025.8 %5.0713.08137.6380.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,396.277,354.500.6 %0.52,229.87165.3092.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,789.063,009.6620.6 %5.0750.9159.1692.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,394.401,526.0065.3 %5.0636.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,189.681,795.9957.1 %5.0519.03140.5872.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,240.216,728.94-58.7 %0.0769.92192.6675.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,328.1525,025.00-295.5 %0.01,125.8951.9395.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,741.843,842.00-2.7 %0.0731.89281.1561.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี3,857.273,083.0020.1 %5.0788.94197.8774.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,193.192,467.2852.5 %5.0674.79110.1783.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,539.254,648.0016.1 %5.0674.8423.1296.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,586.6411,540.008.3 %4.0501.16219.4556.2 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี15,627.5419,598.68-25.4 %0.0349.81131.0062.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 195,543.80127,627.0034.7 %5.01,435.31173.8587.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ25,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ817.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,612.086,937.02-4.9 %0.01,321.39195.6985.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี19,115.6518,904.001.1 %0.52,569.70646.0074.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,694.413,445.0048.5 %5.0865.01380.9556.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบ40,440.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ309.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ4,775.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ193.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)7,112.2514,017.91-97.1 %0.01,771.95275.7384.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 136,654.4412,924.0064.7 %5.01,185.2844.6896.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 211,449.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,073.64237.4777.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 80,482.9033,764.0058.0 %5.01,378.7484.7093.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,382.3955,725.36-173.4 %0.0428.86602.10-40.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,106.1826,296.00-540.4 %0.01,265.54654.5048.3 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี408,096.53267,360.0034.5 %5.09,714.00725.7992.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0517.22139.5473.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,799.403,849.10-1.3 %0.0750.91402.2246.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,030.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ41.64ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี22,598.4410,000.0055.7 %5.03,320.564,981.84-50.0 %0.0
รวม 1,065,818 992,022 0.00 % 70,129 18,775 0.00 %