สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,489.05932.0062.6 %5.0626.47105.2683.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง20,677.077,074.0065.8 %5.068.180.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,835.263,669.0924.1 %5.071.590.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,535.492,161.0038.9 %5.0930.72142.5584.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,220.951,616.0049.8 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง20,628.7618,960.008.1 %4.03,402.80283.1091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,880.753,350.0031.4 %5.0381.2646.5587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,609.59985.0078.6 %5.0315.9933.2089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,057.66640.0084.2 %5.0273.0624.4191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,723.80361.0090.3 %5.0223.1453.5476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,627.46431.0088.1 %5.0260.4652.8979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,623.78404.0088.9 %5.0484.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,522.99289.0091.8 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,467.22789.0077.2 %5.0459.520.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,593.58268.0092.5 %5.0240.7345.5781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,568.18288.0091.9 %5.0449.993.2299.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,532.89465.0086.8 %5.0459.730.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,927.787,450.056.0 %3.01,596.281,678.65-5.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง7,096.273,149.0055.6 %5.01,588.49498.7568.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,339.581.7999.9 %5.0854.6688.1789.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,403.1823,909.16-109.7 %0.04,256.562,148.4549.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,241.521,225.0062.2 %5.0645.48261.9759.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,964.043,927.0034.2 %5.01,501.18630.8058.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,535.094,713.00-85.9 %0.0537.50375.2530.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,011.502,206.0063.3 %5.01,900.54248.4486.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,148.282,793.7832.7 %5.01,044.82388.2162.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,825.1111,515.00-17.2 %0.02,452.00176.7092.8 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง55,817.1083,255.01-49.2 %0.0302.85264.4512.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,737.202,675.0043.5 %5.01,406.12598.5057.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,007.235,111.06-27.5 %0.01,719.890.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง15,261.3416,263.00-6.6 %0.05,917.983,522.0540.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,702.614,692.320.2 %0.52,180.5749.6297.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,300.762,922.0011.5 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,878.29584.0088.0 %5.0961.19950.001.2 %0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,986.901,396.0053.3 %5.0721.71204.5471.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,439.294,436.00-29.0 %0.0513.84195.7061.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,014.0046,017.22-665.2 %0.01,596.281,427.2610.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,599.546,116.007.3 %3.52,118.33375.3482.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,832.533,238.0015.5 %5.0911.71107.0388.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,283.6813,619.26-116.7 %0.01,408.19123.0791.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,235.6022,561.00-1.5 %0.01,806.521.0099.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,134.372,623.0036.6 %5.01,139.90139.1387.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,689.613,209.0013.0 %5.01,063.83283.3173.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,647.433,622.000.7 %0.51,044.82130.1387.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,731.972,408.0058.0 %5.01,215.96157.5487.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,612.384,447.203.6 %1.5968.7551.5394.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง25,034.836,698.0073.2 %5.0593.82119.7079.8 %5.0
รจก.ลำปาง 54,484.8947,984.2611.9 %5.01,199.69397.0466.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 32,944.6032,834.520.3 %0.51,001.77271.0472.9 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,507.938,640.00-1.6 %0.0501.60366.1827.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,212.401,351.0057.9 %5.0529.91118.9177.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,515.791,656.0052.9 %5.0987.77159.0483.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง29,185.7713,910.0152.3 %5.01,742.65285.0083.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,605.301,800.0050.1 %5.0797.59169.9478.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง7,178.899,009.00-25.5 %0.01,653.32173.0789.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,966.354,950.000.3 %0.51,292.03268.9679.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,142.535,726.00-38.2 %0.01,177.93309.8073.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,050.569,522.00-135.1 %0.0739.73120.2583.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง12,561.905,115.4959.3 %5.01,538.26236.5584.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 134,548.5213,984.0059.5 %5.01,703.80429.3274.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 239,755.607,948.0080.0 %5.0663.96212.0468.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 317,766.5016,392.007.7 %3.51,786.26190.2189.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง498.192,070.49-315.6 %0.0255.7421.8091.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง93,084.74103,816.99-11.5 %0.01,938.15995.9048.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง56,858.5625,214.9955.7 %5.01,050.04193.8081.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง22,281.3011,074.0050.3 %5.0911.99125.3786.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง52,976.1711,808.0077.7 %5.0907.95234.3474.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน21,619.907,421.7765.7 %5.01,058.40217.4279.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,972.4118,396.00-163.8 %0.01,501.98872.8841.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,432.834,828.00-8.9 %0.01,120.88362.9167.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,838.383,294.00-16.1 %0.0702.53199.5071.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง28,124.3212,639.3355.1 %5.07,123.023,396.3052.3 %5.0
รวม 900,148 720,851 19.92 % 87,687 26,326 69.98 %