สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,834.08809.0071.5 %5.0493.2073.9085.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,609.347,410.4022.9 %5.055.994.1092.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,796.805,429.00-13.2 %0.0816.4991.3888.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,486.552,071.0040.6 %5.0759.4038.2395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์23,292.558,540.0063.3 %5.01,848.61323.4782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,878.25673.0082.6 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,896.50923.0084.3 %5.0211.7738.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,904.03697.0082.1 %5.0182.470.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,756.49711.0081.1 %5.0293.7977.7273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,515.20385.0089.0 %5.0264.4046.5082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,725.78743.0080.1 %5.0323.48100.8968.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,647.44559.0088.0 %5.0451.5137.8791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,620.35351.0090.3 %5.0614.7867.6789.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์15,123.116,203.6459.0 %5.01,634.161,527.606.5 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด3,004.911,575.0047.6 %5.0617.40123.3580.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์3,997.162,592.0035.2 %5.01,101.70180.8983.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,865.553,281.0015.1 %5.01,467.91177.5087.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,172.102,142.0032.5 %5.0702.35193.1172.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,378.621,427.0040.0 %5.0417.12336.8919.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,737.463,402.0049.5 %5.0798.761,060.78-32.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,566.413,431.003.8 %1.5657.6593.6885.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,882.245,353.0032.1 %5.02,413.80539.6977.6 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,408.183,997.2837.6 %5.0742.64151.3879.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,803.8520,130.00-105.3 %0.01,603.08237.0185.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)14,593.708,566.7441.3 %5.02,306.162,117.558.2 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,918.272,253.0042.5 %5.0911.53356.2560.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,929.18395.0079.5 %5.062.2258.506.0 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,312.701,895.0042.8 %5.0844.0151.9593.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,290.57953.6071.0 %5.0645.32108.3283.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์13,045.793,713.6071.5 %5.0646.25119.2081.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์14,638.655,469.0062.6 %5.01,900.70969.7449.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์8,208.735,829.0029.0 %5.01,310.880.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,955.853,015.0076.7 %5.0892.53214.0376.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,877.1510,895.1326.8 %5.01,558.0975.1995.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,374.231,020.0076.7 %5.01,006.61356.3564.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,074.834,773.00-17.1 %0.01,025.64418.8559.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์35,555.695,619.0084.2 %5.012,492.3150.3799.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,528.631,200.0066.0 %5.0797.43105.4286.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,475.555,000.008.7 %4.0271.5736.5986.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,492.803,120.0075.0 %5.0740.4082.2388.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 38,369.5844,142.71-15.0 %0.0837.42134.1184.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,688.291,021.0062.0 %5.0531.210.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,349.473,130.006.6 %3.0759.4287.6588.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,810.312,396.0014.7 %5.0607.29106.8882.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์6,406.795,722.1110.7 %5.01,217.11191.0384.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,594.362,133.0061.9 %5.0836.7254.7193.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,757.914,852.6228.2 %5.0987.61132.9286.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,162.594,046.0055.8 %5.0360.30148.0058.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 135,818.3319,525.1145.5 %5.01,353.3397.7492.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 210,115.258,373.8217.2 %5.01,885.63298.7284.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์9,467.226,229.0634.2 %5.0714.41113.0684.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์75,733.1944,542.0041.2 %5.01,446.20307.4978.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์30,374.7920,219.9933.4 %5.0862.11135.3084.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์26,603.2412,907.9551.5 %5.0742.437.1799.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย87,564.028,704.0090.1 %5.0814.27440.5845.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์214,203.8128,208.3086.8 %5.02,364.53878.0162.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,808.893,894.00-2.2 %0.0778.44190.8875.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,901.141,338.0065.7 %5.0422.3345.2289.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์46,437.7015,964.0065.6 %5.05,136.943,537.7931.1 %5.0
รวม 918,342 383,902 58.20 % 68,848 17,553 74.50 %