สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่3,079.19706.0077.1 %5.0500.0161.8187.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่174,385.254,241.0597.6 %5.080.961.9597.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)9,978.098,376.3016.1 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,100.9417,446.00-462.6 %0.0507.9449.6590.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,220.521,265.0060.7 %5.0729.330.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่18,124.4612,152.7332.9 %5.01,945.2239.9097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่900.311,161.00-29.0 %0.0253.801.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,704.81713.0080.8 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,724.00795.0078.7 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,495.48851.0081.1 %5.0380.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,668.49207.0094.4 %5.0313.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,625.02234.0093.5 %5.0251.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,156.55460.0088.9 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,743.23398.0089.4 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่13,009.178,868.0631.8 %5.01,032.471,944.65-88.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,516.592,165.0052.1 %5.01,089.49365.9366.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,147.43904.0071.3 %5.0777.51104.9586.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,598.70693.0073.3 %5.0499.99350.5529.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,890.633,533.9560.3 %5.01,317.68945.1728.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,300.043,616.00-57.2 %0.0513.73280.5045.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่126,504.392,710.5097.9 %5.04,610.52742.3383.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่16,888.559,033.6946.5 %5.01,393.75119.3591.4 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่46,550.4926,901.7042.2 %5.0481.73343.9028.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,223.3825,451.25-126.8 %0.04,061.683,651.8010.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,305.332,361.3045.2 %5.0994.42459.8053.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)13,078.7610,278.6321.4 %5.04,170.10765.4581.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,449.15305.0091.2 %5.070.995.5292.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,339.90450.0086.5 %5.0880.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,894.02324.0088.8 %5.0614.10181.4570.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่4,193.722,065.5050.7 %5.0584.071,575.29-169.7 %0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,919.4828,905.59-107.7 %0.01,317.70512.2661.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,946.343,260.0034.1 %5.01,184.58168.9485.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,694.161,507.0082.7 %5.0804.26135.1283.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,455.359,020.22-65.3 %0.01,275.09113.4191.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,324.091,420.0088.5 %5.0823.28417.6449.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,183.722,541.5039.3 %5.0880.31316.7264.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,728.591,643.0071.3 %5.0809.35187.2576.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,294.255,720.00-33.2 %0.01,070.4949.4595.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,155.145,600.00-77.5 %0.0451.4227.1494.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,939.683,349.0072.0 %5.0823.2936.9095.5 %5.0
รจจ.แพร่ 34,796.2829,247.5915.9 %5.0860.81219.1074.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,641.89713.0073.0 %5.0519.0241.4992.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,539.65799.0077.4 %5.0623.2638.1593.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,331.751,076.0067.7 %5.0576.0739.1093.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,032.127,411.83-47.3 %0.01,184.5837.0596.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,500.564,658.93-3.5 %0.01,088.53172.9284.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,940.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,371.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 13,605.948,959.6834.1 %5.01,464.91294.0779.9 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 219,967.695,854.9470.7 %5.01,574.20250.3584.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่11,198.169,237.1217.5 %5.02,012.38123.8593.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,721.504,752.50-0.7 %0.0284.62133.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่108,885.2938,167.0064.9 %5.01,520.03218.4585.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่93,628.9721,049.0077.5 %5.0844.01241.5771.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่161,791.5516,046.9990.1 %5.0759.79436.8442.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่31,974.4710,865.0066.0 %5.0780.21114.0085.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง27,102.6611,657.0157.0 %5.0709.33251.7164.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง36,087.545,761.8084.0 %5.0743.11159.5078.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,330.513,123.046.2 %3.0804.27332.9258.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,831.811,053.0072.5 %5.0557.06145.5073.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่61,667.9813,933.0077.4 %5.06,934.873,343.4251.8 %5.0
รวม 1,213,074 406,000 66.53 % 62,325 20,623 66.91 %