สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน518.26728.00-40.5 %0.0587.7447.2892.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน13,741.836,513.4652.6 %5.071.7556.0821.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,486.921,945.0064.6 %5.0390.28145.9862.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,392.321,889.0044.3 %5.0796.9143.0994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน18,104.027,462.6158.8 %5.01,641.37228.9586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,185.601,043.0075.1 %5.0318.9887.3372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,599.04893.0094.9 %5.0373.6768.8081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย6,712.56388.0094.2 %5.0362.13100.5372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น7,138.60323.0095.5 %5.0379.6099.6373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,253.96505.0084.5 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,324.36377.0091.3 %5.0195.8060.2569.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,785.77890.0076.5 %5.0329.4932.8890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,649.55320.0091.2 %5.0394.1541.3489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,550.28417.0088.3 %5.0330.4729.0491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,809.53559.0090.4 %5.0451.5199.2878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,121.81228.0092.7 %5.0422.7199.6376.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ4,574.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,870.355,603.14-15.0 %0.01,519.521,478.022.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,660.242,735.0051.7 %5.01,158.20687.8440.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน6,897.621,523.0077.9 %5.0834.94504.4439.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,624.301,298.0050.5 %5.0681.68204.7270.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,467.902,677.0058.6 %5.01,486.57857.9942.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน38,514.075,380.8386.0 %5.07,905.21386.3795.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,588.932,525.5229.6 %5.01,429.80646.8754.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบ9,961.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ151.11ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร76,524.9557,420.0025.0 %5.0944.82404.1057.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,700.552,123.0054.8 %5.01,234.28191.3084.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,706.441,643.003.7 %1.572.5478.28-7.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,660.171,534.0058.1 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,853.211,065.0062.7 %5.0720.85183.9574.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,118.634,553.7625.6 %5.01,614.581,937.96-20.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,733.934,709.7251.6 %5.02,945.7097.7996.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,658.921,740.4352.4 %5.0949.0486.4590.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,879.158,434.00-43.5 %0.01,386.39126.9490.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,680.032,563.8078.0 %5.0777.8993.8187.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,519.202,759.0038.9 %5.01,049.20391.2562.7 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,036.692,887.0052.2 %5.0968.03471.9851.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,647.383,187.0012.6 %5.01,044.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,719.291,933.0028.9 %5.0644.8053.3291.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,881.241,996.0083.2 %5.01,081.07186.9882.7 %5.0
รจจ.น่าน 28,956.6124,788.6114.4 %5.0876.27471.3146.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,600.59777.0070.1 %5.0587.7347.7991.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,518.192,361.1032.9 %5.0815.93195.6476.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,740.271,570.0042.7 %5.0682.82208.7669.4 %5.0
สปส.จ.น่าน5,701.086,836.96-19.9 %0.01,291.31139.0089.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,809.512,591.0046.1 %5.01,481.49205.2486.1 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,568.074,676.54-2.4 %0.0987.07290.3070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 126,782.9818,880.2129.5 %5.02,665.34209.5092.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2384,424.9111,708.3097.0 %5.02,162.36364.2583.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน45,179.2838,955.0013.8 %5.01,128.66315.5072.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน29,584.20176.8099.4 %5.0996.583,442.50-245.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ21,970.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ1,199.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,069.552,318.0024.5 %5.0682.81139.6779.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 22,223.9111,320.0049.1 %5.04,548.811,670.0263.3 %5.0
รวม 892,477 271,732 69.55 % 56,596 18,090 0.00 %