สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,716.77300.0089.0 %5.0464.9523.4695.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา9,123.366,194.0032.1 %5.049.95120.85-141.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,811.141,849.0034.2 %5.0375.02128.0265.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,922.371,321.3054.8 %5.0711.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,356.9911,723.0012.2 %5.01,890.64193.0689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,974.371,877.0052.8 %5.0309.6761.3280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,717.441,048.0071.8 %5.0478.1432.8493.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,679.20640.0082.6 %5.0220.6316.6392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,499.78346.0090.1 %5.0295.220.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,436.74285.0091.7 %5.0448.5323.2694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,598.24481.0086.6 %5.0226.6244.1780.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,539.84288.0091.9 %5.0486.3652.0189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,499.52406.0088.4 %5.0479.0541.2691.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,450.503,836.8148.5 %5.01,244.101,193.204.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,135.871,102.0073.4 %5.01,168.03701.1440.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,958.611,204.0059.3 %5.0692.63135.0580.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,512.061,607.0036.0 %5.0522.0090.2582.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,621.181,586.0056.2 %5.0901.811,063.24-17.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,650.944,239.42-59.9 %0.0625.63388.1138.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,501.155,974.6537.1 %5.01,453.27515.8564.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,873.182,547.0034.2 %5.0958.8763.2693.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา14,894.729,182.2138.4 %5.01,434.26231.8783.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,018.622,529.3937.1 %5.01,050.19227.8678.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,660.321,316.0020.7 %5.0455.732.8599.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,279.55838.0074.4 %5.0825.7533.8495.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,833.471,277.0054.9 %5.0635.5986.5686.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,588.001,520.4057.6 %5.0844.7641.5895.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,939.1730,322.88-513.9 %0.01,339.181,129.6715.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,305.894,652.00-8.0 %0.01,072.95212.0580.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,606.941,258.0065.1 %5.0806.73245.4269.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,723.747,250.67-26.7 %0.01,263.1152.5095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,746.501,567.0042.9 %5.0445.03148.4466.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,730.982,332.7537.5 %5.01,072.95335.8268.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,734.461,948.0047.8 %5.0825.75183.9377.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,142.27512.0083.7 %5.0635.58188.8570.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,033.764,480.00-47.7 %0.0609.31116.4780.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา12,173.311,407.0088.4 %5.0829.18278.5266.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,418.0040,904.73-49.2 %0.0823.11186.2177.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,562.66749.0070.8 %5.0549.9554.5690.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,225.313,381.30-4.8 %0.0692.63188.5772.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,678.05807.0069.9 %5.0578.5474.4087.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,700.644,597.0419.4 %5.01,187.05381.9567.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,840.961,912.0032.7 %5.0749.6832.2895.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,273.733,735.00-14.1 %0.0787.7175.0790.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 125,735.6411,324.0056.0 %5.01,194.97170.7685.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 224,278.1111,095.9454.3 %5.02,096.11338.0483.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,801.824,408.00-15.9 %0.0282.53172.5338.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ6,509.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ35,568.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,204.04ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ22,389.9613,800.0038.4 %5.0837.95281.5666.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,524.0442,048.30-71.5 %0.0636.21130.9879.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,274.2417,154.77-301.4 %0.01,779.63634.4864.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,859.941,600.0044.1 %5.0692.63323.0253.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,651.101,135.0057.2 %5.0540.51182.1466.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา16,096.808,124.8649.5 %5.03,996.313,548.6511.2 %5.0
รวม 348,302 288,025 17.31 % 45,574 15,180 66.69 %