สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,694.95913.0066.1 %5.0724.7535.5795.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,468.104,120.0078.8 %5.073.96129.94-75.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,370.4612,255.51-92.4 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,767.273,849.00-2.2 %0.01,009.99242.2576.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,072.052,084.0032.2 %5.0876.9134.0096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,981.8513,192.00-20.1 %0.02,816.51708.0674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,156.682,407.5042.1 %5.0370.0257.3384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,160.05178.0095.7 %5.0354.1345.2487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,607.921,113.0069.2 %5.0380.87115.1469.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,599.20504.0086.0 %5.0399.098.3797.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,175.41374.0091.0 %5.0544.2547.5091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,424.16558.0083.7 %5.0571.0235.7993.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,373.94467.0086.2 %5.0344.982.5099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,174.75439.0089.5 %5.0419.3358.2486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,092.42690.0083.1 %5.0393.2581.4979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,352.75599.0086.2 %5.0263.4352.1980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,168.85458.0089.0 %5.0267.0619.6192.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,862.06420.0089.1 %5.0261.2754.7479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,914.02370.0090.5 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,972.47563.0085.8 %5.0252.7118.0192.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,168.85186.0095.5 %5.0439.310.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,872.49400.0089.7 %5.0177.1166.5062.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย16,208.2345,875.99-183.0 %0.02,722.90362.1086.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,975.5312,834.008.2 %4.01,564.02573.5663.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ15,398.6423,871.80-55.0 %0.01,589.00319.5279.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,224.179,797.00-6.2 %0.02,036.852,302.29-13.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,908.791,231.5057.7 %5.0667.70167.6474.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,984.602,905.0041.7 %5.01,352.28593.3356.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,668.162,298.0050.8 %5.0933.9254.2594.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,374.563,810.72-12.9 %0.0857.8683.4190.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย4,153.021,504.0063.8 %5.01,257.192,004.57-59.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,149.825,328.08-69.2 %0.0723.73255.2164.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,809.391,375.7876.3 %5.01,846.691,140.0038.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,953.123,601.3127.3 %5.01,485.39491.8066.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 8,460.1920,043.81-136.9 %0.02,474.22280.1588.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,232.781,946.6039.8 %5.0914.90825.049.8 %4.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,656.1316,453.25-41.2 %0.04,349.051,292.7770.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,934.478,120.00-106.4 %0.090.45101.27-12.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,347.45509.0095.1 %5.0496.550.01100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,723.031,034.0072.2 %5.01,143.1060.8094.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,956.181,389.0053.0 %5.0819.83161.5080.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,874.835,466.00-41.1 %0.01,124.08106.9590.5 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,270.1646,239.16-536.0 %0.02,341.114,119.48-76.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย6,188.156,004.003.0 %1.51,979.80497.8074.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,735.302,385.0036.1 %5.01,009.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,135.9010,321.5839.8 %5.02,483.7585.7696.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,989.603,192.4471.0 %5.0743.7644.4894.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,437.803,864.8012.9 %5.01,162.11398.1565.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,327.212,958.0031.6 %5.01,238.1851.3995.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,135.473,551.0056.4 %5.02,246.03403.4782.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,539.345,804.82-27.9 %0.0895.8964.3392.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,275.798,508.0035.9 %5.0505.11161.0168.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย222,942.08124,642.0044.1 %5.02,157.06686.5368.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,763.7699.7296.4 %5.0648.8495.3085.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,949.15362.0595.4 %5.01,212.50375.2569.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,696.061,728.5053.2 %5.0800.81360.7954.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย8,262.498,954.20-8.4 %0.01,339.97274.2079.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,632.192,329.2011.5 %5.01,447.36236.5383.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,048.125,382.57-33.0 %0.01,181.13131.9588.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,185.172,199.3076.1 %5.01,567.36123.8292.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)34,567.087,046.0179.6 %5.03,268.66140.9795.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 134,762.6113,499.9161.2 %5.02,665.21224.1791.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 229,086.419,268.7568.1 %5.02,692.31164.1493.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,928.4910,186.7414.6 %5.02,714.81198.4192.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 413,648.658,404.1838.4 %5.01,804.48256.4285.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,300.5326,484.00-62.5 %0.0808.91290.7064.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย32,372.0714,400.0055.5 %5.01,022.2783.1391.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย39,246.6231,160.0020.6 %5.01,109.29405.6563.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย23,328.401.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย14,422.5211,996.0116.8 %5.0814.47204.2574.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง23,348.6010,654.0054.4 %5.0851.18665.0021.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง104,410.051.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,992.2021,306.00-52.3 %0.02,421.371,748.6927.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,216.893,311.00-2.9 %0.0933.92286.7169.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,272.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0819.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 49,020.3311,384.0076.8 %5.05,792.374,553.7021.4 %5.0
รวม 1,031,589 633,164 38.62 % 92,656 30,391 67.20 %