สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,776.46852.0069.3 %5.0705.2089.7287.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,931.794,228.4969.6 %5.070.6745.1236.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,597.813,472.0074.5 %5.081.7833.0559.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน23,133.6615,669.8032.3 %5.0166.99362.47-117.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,975.952,969.000.2 %0.552.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน789.021,713.00-117.1 %0.0250.47105.6157.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,207.461,859.4042.0 %5.0525.160.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,015.5310,376.71-29.5 %0.01,076.62109.2589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,515.68662.0081.2 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,851.31435.0088.7 %5.0300.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,156.94363.0091.3 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,641.74414.0088.6 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,191.17422.0086.8 %5.0697.800.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,833.613,151.0046.0 %5.01,193.10317.1673.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,307.534,893.007.8 %3.5602.00582.353.3 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,652.485,680.09-0.5 %0.01,047.49421.8059.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,649.132,724.60-2.8 %0.0907.3163.6593.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,834.581,493.0047.3 %5.0667.1776.3488.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,217.012,391.0043.3 %5.01,199.61261.3178.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,499.021,636.0053.2 %5.0838.31103.5387.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,734.021,107.0059.5 %5.0686.1843.2593.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,856.972,910.0040.1 %5.01,465.83475.2867.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,039.114,586.00-124.9 %0.0429.6149.3688.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,627.012,079.0055.1 %5.01,275.68211.6783.4 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,572.882,663.02-3.5 %0.0572.0953.6890.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,565.958,519.27-138.9 %0.01,009.45234.6776.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 70,585.5435,715.0149.4 %5.0462.38133.6571.1 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 38,523.757,992.0079.3 %5.0413.73117.0071.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,947.454,025.50-2.0 %0.0990.44119.8887.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,564.515,247.00-47.2 %0.079.9434.7856.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,378.39835.0075.3 %5.0933.39112.1088.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,016.15734.9975.6 %5.0781.26249.2768.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,451.195,022.00-12.8 %0.0952.38110.2088.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,122.9925,065.50-389.3 %0.01,389.771,216.9712.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,923.826,513.00-32.3 %0.01,598.95194.7587.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,069.552,136.00-99.7 %0.0608.25177.6070.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,284.776,421.72-49.9 %0.01,028.47158.6584.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,812.755,190.8456.1 %5.0781.26592.9424.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,882.894,066.00-4.7 %0.01,104.53345.8768.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,621.303,037.0016.1 %5.0800.28145.0581.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน8,395.811,904.0077.3 %5.0857.33167.3180.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,652.411,060.0060.0 %5.0535.8439.3492.7 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน13,625.432,526.4081.5 %5.0340.26226.1033.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21,692.6525,188.71-16.1 %0.0845.06458.7745.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,577.331,124.0056.4 %5.0629.13101.6283.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,223.011,389.0056.9 %5.0857.33105.3787.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,612.75746.0071.4 %5.0686.1864.7690.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,605.814,305.62-19.4 %0.0971.42147.3284.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,273.781,574.0051.9 %5.0857.32106.9887.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,675.563,281.50-22.6 %0.0525.140.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 111,856.7212,558.89-5.9 %0.02,103.06163.4092.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 221,655.6613,402.2038.1 %5.02,255.95355.2784.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,368.662,270.6086.9 %5.0231.050.9599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน41,810.0912,419.8670.3 %5.0834.90566.5032.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง14,821.147,358.0050.4 %5.01,190.23218.3281.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน7,020.8614,617.01-108.2 %0.01,999.551,329.1033.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,040.641,472.0051.6 %5.0800.27167.6379.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,931.51572.0080.5 %5.0629.13132.6678.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน45,631.6012,902.0071.7 %5.03,759.983,734.680.7 %0.5
รวม 529,830 319,943 39.61 % 49,797 15,439 69.00 %