สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,079.711.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,748.494,178.2052.2 %5.059.6540.1232.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,330.4312,859.65-4.3 %0.064.1457.6910.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,337.6714,674.00-174.9 %0.01,374.95161.4788.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,490.021,800.0048.4 %5.0862.4419.8397.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์54,328.7333,373.7038.6 %5.04,133.201,140.8672.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,611.882,502.1030.7 %5.0709.86503.5029.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,292.412,453.1025.5 %5.0309.0374.5775.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,212.60897.0072.1 %5.0379.69142.5262.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,862.35811.0071.7 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,855.95544.0081.0 %5.0260.222,710.04-941.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,874.602,721.0044.2 %5.01,103.331,045.175.3 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,254.641,485.0054.4 %5.0786.28132.8483.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,360.921,283.0061.8 %5.0824.41285.8765.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์7,106.003,250.3354.3 %5.01,859.491,366.3226.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,923.464,709.7620.5 %5.02,058.062,357.37-14.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,202.064,733.82-47.8 %0.0667.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,035.274,590.268.8 %4.01,470.9582.1694.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,370.435,980.64-11.4 %0.01,109.66194.8482.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,504.3520,707.00-117.9 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,404.5410,225.51-21.7 %0.02,024.44560.5072.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)102,770.707,243.0093.0 %5.04,616.78518.4388.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,936.882,821.0028.3 %5.0957.52226.5276.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,641.1011,338.532.6 %1.03,824.371,070.6572.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,561.421,238.0072.9 %5.01,261.7860.4195.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,305.251,238.0062.5 %5.0791.55268.5666.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,771.245,313.08-40.9 %0.0976.54320.1767.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,889.9641,264.01-498.9 %0.01,680.131,552.227.6 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,678.936,865.0045.9 %5.04,207.95218.0094.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,609.448,702.00-1.1 %0.02,554.871,114.1156.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,936.7818,013.71-127.0 %0.01,302.32255.1280.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,820.131,931.0049.5 %5.01,033.57307.2470.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,066.643,365.3917.2 %5.01,014.56482.1852.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,764.833,228.0014.3 %5.013,082.64234.0698.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,731.864,953.00-4.7 %0.01,242.77331.3573.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,705.714,127.0027.7 %5.01,069.3192.0291.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์350,785.8425,584.2192.7 %5.0812.90253.1368.9 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์30,082.3112,369.2558.9 %5.0537.6650.7790.6 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 71,109.1682,703.00-16.3 %0.01,317.75414.1468.6 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 10,826.4720,435.00-88.8 %0.0556.54603.60-8.5 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์1,934.655,412.20-179.8 %0.0345.052.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,783.791,046.0062.4 %5.0268.564.5198.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,729.643,048.0018.3 %5.0900.47113.6487.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์27,009.6317,729.0034.4 %5.01,624.34347.5078.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,528.282,190.0037.9 %5.01,045.48229.3478.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,374.358,748.54-62.8 %0.01,318.83251.8780.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,346.075,189.642.9 %1.01,394.88409.7070.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,254.163,522.1617.2 %5.0824.40254.8369.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์29,748.467,424.0075.0 %5.01,208.50107.6491.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 119,865.6116,440.9317.2 %5.01,339.9760.9695.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 217,932.1412,700.2229.2 %5.01,300.09132.0589.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 324,502.2712,296.0049.8 %5.01,696.57319.2281.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์21,587.8214,666.2732.1 %5.03,853.8472.2598.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,572.953,639.3651.9 %5.0284.03128.5354.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์112,886.9447,008.0058.4 %5.01,874.57421.8577.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์24,825.0611,744.0152.7 %5.01,050.67168.9483.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์46,049.9140,996.0011.0 %5.01,040.59458.4055.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,603.321.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์55,616.7213,767.5675.2 %5.0865.45246.0571.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย39,157.331.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,924.5728,788.65-106.7 %0.02,352.121,641.4030.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์17,796.0016,356.208.1 %4.04,157.30486.9688.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 71,772.3638,880.0045.8 %5.01,224.70704.9542.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,260.742,344.0028.1 %5.01,197.2948.4596.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์75,693.0296,085.00-26.9 %0.01,950.97537.8072.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,571.894,712.00-3.1 %0.0976.54455.0553.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,897.301,979.0031.7 %5.0653.27381.1641.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์39,106.6553,292.51-36.3 %0.04,350.833,356.6622.9 %5.0
รวม 1,517,513 866,520 42.90 % 105,380 30,842 70.73 %