สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,588.611,102.0057.4 %5.0471.8483.1682.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,688.576,197.42-68.0 %0.0623.97116.7281.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,520.901,680.0052.3 %5.0681.0338.3294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,525.2916,773.01-8.0 %0.02,356.99366.6784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,514.02704.0084.4 %5.0321.1813.6995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,774.36361.0090.4 %5.0274.1745.4883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,548.591,131.0079.6 %5.0221.5132.5685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,379.9157.0098.7 %5.0178.4926.9584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,733.15535.0088.7 %5.0216.0064.1970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,460.28466.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,788.97635.0083.2 %5.0524.0947.2391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,647.77721.0080.2 %5.0346.9390.8373.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,916.717,438.60-51.3 %0.01,080.40464.9557.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,081.443,210.0047.2 %5.01,061.33525.3650.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,028.87978.0067.7 %5.0680.99226.8866.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,482.091,366.0078.9 %5.0680.99216.3168.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,597.591,500.0080.3 %5.01,869.97617.5067.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,611.674,381.885.0 %2.5571.93368.1235.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,389.934,183.2822.4 %5.01,479.68531.3764.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,564.454,176.9051.2 %5.0862.65112.8186.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,533.1510,419.221.1 %0.51,531.0457.0196.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,499.515,886.279.4 %4.5852.65481.0543.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,641.481,962.0057.7 %5.0767.9074.4190.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,520.971,432.0068.3 %5.0642.99193.5669.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,353.623,971.838.8 %4.0795.081.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี11,444.786,360.0044.4 %5.01,446.741,365.895.6 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,793.425,600.003.3 %1.51,099.37572.8947.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี5,977.533,246.0045.7 %5.0833.15128.2784.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,871.468,933.1617.8 %5.01,969.8770.4796.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,474.932,729.0078.1 %5.0738.07124.4583.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี5,388.972,508.0053.5 %5.0947.24293.8769.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,933.121,925.0061.0 %5.0738.0656.9092.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,957.951,922.6061.2 %5.0768.18209.3572.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,228.492,700.0016.4 %5.0566.9268.2888.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,426.182,160.0082.6 %5.01,036.4447.5095.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี25,597.1418,646.5027.2 %5.0635.62169.6773.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,126.871,397.0055.3 %5.0752.850.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,332.441,848.0044.5 %5.0553.18153.4572.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,497.191,857.0086.2 %5.04,446.18114.4897.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,958.415,872.751.4 %0.5833.14159.6080.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,902.622,536.0057.0 %5.0795.1132.9295.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,259.86311.5495.7 %5.01,289.5349.5096.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 125,815.9113,634.4747.2 %5.0921.57143.2284.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,603.4713,896.00-19.8 %0.01,592.67366.3477.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,785.288,660.43-49.7 %0.0311.4775.5675.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี64,695.2442,064.0035.0 %5.01,209.69533.5255.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี37,172.7925,537.0031.3 %5.0833.771,415.57-69.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี20,221.996,523.2567.7 %5.0716.93100.4086.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,209.8923,373.02-128.9 %0.01,766.32509.5871.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,977.673,265.1034.4 %5.0883.17252.6571.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,156.611,211.0061.6 %5.0528.88244.6253.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี19,254.4714,032.0027.1 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 481,457 304,017 36.85 % 51,686 13,724 73.45 %