สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,437.07922.0062.2 %5.0472.3926.9694.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,150.005,124.5044.0 %5.044.3037.7214.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,055.982,895.005.3 %2.5700.59261.3362.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,843.372,313.0039.8 %5.0776.6634.3195.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,803.609,185.7922.2 %5.02,069.75251.7587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,491.821,731.0061.5 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,711.60859.0076.9 %5.0467.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,585.86702.0080.4 %5.0341.8356.3283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,527.33536.0084.8 %5.0253.3134.3286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,516.921,254.0064.3 %5.0303.0551.9582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,436.49723.7978.9 %5.0360.4731.5791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,507.41694.0080.2 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,448.29722.0079.1 %5.0364.7266.0581.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,617.358,686.13-88.1 %0.01,252.05815.1034.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,084.232,720.0033.4 %5.01,080.91292.5672.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,311.101,997.0039.7 %5.0795.67101.3787.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 434,199.6645,428.42-32.8 %0.05,928.684,246.5028.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,613.194,023.00-11.3 %0.0714.33408.1242.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,610.054,731.00-81.3 %0.0600.69116.5080.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,919.102,341.9252.4 %5.01,480.24570.4261.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร8,370.3924,727.89-195.4 %0.01,746.47272.9484.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,704.262,713.2026.8 %5.01,068.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,254.74547.0075.7 %5.068.9237.3345.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,746.761,274.0066.0 %5.0871.7475.7791.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,939.931,188.0059.6 %5.0662.56283.7557.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,560.044,103.00-15.3 %0.0525.40262.4150.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,447.518,313.00-52.6 %0.01,271.07420.7266.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ6,898.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร4,212.165,826.75-38.3 %0.0966.82118.3687.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร17,252.72221,799.50-1,185.6 %0.02,088.76213.7289.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,067.9719,117.99-26.9 %0.02,181.382,642.85-21.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,930.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,419.983,497.50-2.3 %0.0833.72338.8859.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,651.563,178.0031.7 %5.01,080.91173.0284.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,885.662,688.0030.8 %5.0947.79198.2079.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,287.363,325.0022.4 %5.0757.6434.3095.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร38,010.632,547.0093.3 %5.0931.8299.1089.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,684.751,411.0047.4 %5.0567.48102.3182.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,248.571,715.0047.2 %5.0814.69206.4674.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,786.811,495.0046.4 %5.0605.51123.4879.6 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,195.576,226.30-19.8 %0.01,156.97215.5081.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,501.763,286.0027.0 %5.01,177.15330.8971.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,222.275,002.36-18.5 %0.0916.29266.5170.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)22,122.2514,772.2533.2 %5.02,816.50288.1289.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 127,665.0217,460.4036.9 %5.01,626.21355.6778.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,699.0211,467.9916.3 %5.01,776.86551.3669.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบ4.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร35,660.8110,906.0169.4 %5.0834.97593.7528.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบ21,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,832.3418,919.784.6 %2.01,876.351,393.5425.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,259.041,711.0047.5 %5.0776.66417.7446.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,625.386,145.1165.1 %5.02,344.911,203.2048.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,785.10971.0065.1 %5.0605.5197.7783.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร17,015.206,338.6862.7 %5.03,151.471,969.5037.5 %5.0
รวม 419,986 510,263 -21.50 % 54,650 20,693 62.14 %