สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,654.12475.0082.1 %5.0379.3481.0078.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,785.436,273.00-31.1 %0.0816.75222.1672.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,025.771,790.1040.8 %5.0844.9523.0797.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,241.172,256.0030.4 %5.0588.4834.8994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,754.1312,296.1050.3 %5.02,060.19600.8170.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา120,536.1216,650.0018.9 %5.02,742.25182.3293.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,382.561,628.0062.9 %5.0220.1661.5372.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,103.95969.0076.4 %5.0351.5645.4587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,989.70760.0081.0 %5.0324.2451.8284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,690.991,738.0063.0 %5.0223.1560.5372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,770.95536.0085.8 %5.0225.5931.5586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,067.68396.0090.3 %5.0186.6534.5981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,008.23619.0084.6 %5.0222.2858.8173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,723.48548.0085.3 %5.0298.7348.5483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,732.85363.0090.3 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก1,475.12210.0085.8 %5.0194.611.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,714.97833.0077.6 %5.0129.7161.4652.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,401.593,936.0027.1 %5.0264.840.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,011.88792.0080.3 %5.0326.7524.0592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,564.21562.0084.2 %5.0193.3850.4673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,037.30770.0080.9 %5.0172.9640.7576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน5,026.191,540.0069.4 %5.0322.8570.3078.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,726.578,777.83-85.7 %0.01,004.97177.5282.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,204.603,933.006.5 %3.0896.30712.5020.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,872.022,734.004.8 %2.0455.4060.9386.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,281.201,914.0055.3 %5.0949.82653.1331.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,229.371,590.0050.8 %5.0588.48171.2670.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,026.441,477.0063.3 %5.0950.850.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,601.43955.0073.5 %5.0550.48278.5049.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,170.493,096.7240.1 %5.01,327.64624.7152.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,645.332,257.0014.7 %5.0518.30381.1226.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,864.593,098.7636.3 %5.01,265.90277.7178.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,749.732,229.0040.6 %5.0778.680.9599.9 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,416.8721.7999.5 %5.0968.8273.1592.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,869.4625,219.00-184.3 %0.01,482.25328.9577.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,846.292,772.0027.9 %5.0797.68240.9869.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,669.461,369.0070.7 %5.0977.2462.8093.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,105.612,447.5021.2 %5.0600.08394.3434.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,027.493,545.0012.0 %5.0873.76101.8688.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,330.242,473.0053.6 %5.01,330.1427.1698.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,936.066,621.00-34.1 %0.01,178.01536.9254.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,939.372,670.0045.9 %5.0797.6567.4591.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,909.5812,027.84-52.1 %0.01,734.3976.7095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,426.803,005.0075.8 %5.0626.53158.3674.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,753.754,672.001.7 %0.5797.68376.2252.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,233.684,636.0035.9 %5.01,063.9075.2492.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,002.782,885.2042.3 %5.01,082.89275.6674.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,177.536,858.00-11.0 %0.0835.7138.8895.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,346.936,956.0043.7 %5.0457.14203.8655.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา36,340.9310,944.0069.9 %5.01,730.5198.9894.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 41,717.4459,634.00-42.9 %0.0589.72361.9938.6 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 57,938.57108,582.00-87.4 %0.0947.99422.7955.4 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 51,974.6041,678.5119.8 %5.0627.00142.6977.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 158,310.8028,980.0981.7 %5.07,874.84233.5797.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,231.301,088.0066.3 %5.0281.77105.6262.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,251.963,839.009.7 %4.5802.990.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,578.852,833.0020.8 %5.0702.57288.7858.9 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,487.519,885.00-52.4 %0.01,615.37298.8881.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,755.222,217.0041.0 %5.0778.66299.8661.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา28,772.775,788.5079.9 %5.01,373.16408.5070.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา32,721.283,523.9489.2 %5.0748.8154.0792.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,504.913,284.006.3 %3.0664.5668.5389.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑52,492.1214,519.9072.3 %5.0979.90353.6663.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 234,077.3412,180.2264.3 %5.01,937.4238.7598.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,816.214,086.4240.0 %5.0471.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,723.5036,108.0052.3 %5.01,417.80184.5987.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์26,801.1419,692.2626.5 %5.0616.61122.3980.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,541.9515,759.2023.3 %5.0447.5239.0091.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 78,846.3120,989.5173.4 %5.0580.7668.5188.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,257.0417,436.734.5 %2.0617.54746.02-20.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา157,094.1620,189.4487.1 %5.0523.850.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 22,788.9010,225.8055.1 %5.0463.18116.1774.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 72,644.2715,628.0178.5 %5.0530.00580.78-9.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,105.9225,461.83-151.9 %0.01,692.711,488.5312.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,709.081,539.0058.5 %5.0759.62494.9534.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,524.422,185.0038.0 %5.0436.39154.4564.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,718.7624,603.04-56.5 %0.03,436.574,462.24-29.8 %0.0
รวม 1,297,789 699,062 46.13 % 69,776 19,806 71.61 %