สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,591.76849.0067.2 %5.0673.05181.4373.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก22,875.1610,769.7552.9 %5.070.6050.7928.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก12,198.2410,854.5011.0 %5.055.190.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,415.884,910.28-43.7 %0.01,015.35246.1875.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,527.181,939.0045.0 %5.0920.2777.4291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,075.4411,780.0034.8 %5.02,897.93931.1767.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด67,796.8631,146.0054.1 %5.02,972.551,367.8854.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,560.621,228.0877.9 %5.01,186.491,075.559.4 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,574.272,513.1945.1 %5.01,338.63357.6373.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,213.951,975.0038.5 %5.0901.2592.9289.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,058.711,247.0059.2 %5.0882.24455.8848.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,781.633,654.003.4 %1.51,205.50739.1038.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,415.763,175.27-31.4 %0.0608.4024.7095.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,868.685,032.6514.2 %5.01,566.81621.8060.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)12,631.142,983.5076.4 %5.01,053.39216.6579.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,490.647,742.8942.6 %5.01,300.60262.1279.8 %5.0
ท่าอากาศยานตาก23,338.867,356.0868.5 %5.0544.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานแม่สอด67,718.8182,774.59-22.2 %0.01,210.99264.0078.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,957.951,795.0063.8 %5.01,148.45294.9574.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)16,209.2614,163.2412.6 %5.05,314.29177.7296.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,408.38850.0075.1 %5.097.2353.2145.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,307.48308.0076.4 %5.033.8225.7623.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,307.48119.0090.9 %5.082.557.8990.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,124.172,006.0035.8 %5.0977.33106.2989.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,948.94494.0083.2 %5.0806.17204.9674.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,855.174,307.44-11.7 %0.01,129.45383.5366.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก11,005.6036,552.00-232.1 %0.01,680.921,632.882.9 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก16,075.998,625.0046.3 %5.02,289.42168.9292.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,618.572,896.00-78.9 %0.01,015.34319.8368.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก102,362.879,097.3891.1 %5.04,651.1748.5899.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,519.972,987.0068.6 %5.0959.15179.1581.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,347.973,967.6025.8 %5.0605.76351.3942.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,178.373,839.008.1 %4.0560.56179.6368.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,905.961,419.8451.1 %5.0668.14127.4680.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,866.832,419.5415.6 %5.0749.1325.5396.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,261.624,581.8050.5 %5.0457.02273.2340.2 %5.0
เรือนจำกลางตาก 33,924.4247,644.05-40.4 %0.01,062.16439.5858.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,776.061,108.0060.1 %5.0692.071.0099.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก5,692.503,335.4041.4 %5.01,756.94144.7691.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,096.171,570.0049.3 %5.0545.64335.6238.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,270.393,388.6446.0 %5.01,148.46305.8973.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก6,038.794,452.2026.3 %5.01,369.45181.9586.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก1,197.4712,230.26-921.3 %0.071.100.9598.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 111,893.279,841.1317.3 %5.05,682.00299.0094.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 26,907.1510,089.2462.5 %5.02,768.56310.5988.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,132.554,044.1343.3 %5.0422.50588.05-39.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก34,561.3438,126.67-10.3 %0.0289.16605.53-109.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก21,986.8222,268.76-1.3 %0.01,094.78974.2711.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก52,734.5427,124.0048.6 %5.01,368.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด24,270.946,422.0073.5 %5.01,247.360.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก25.4123,811.00-93,607.2 %0.018.392,937.22-15,871.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,560.113,613.44-1.5 %0.01,129.44266.2176.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,628.43857.0067.4 %5.0692.0866.5090.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก47,495.7017,540.0063.1 %5.06,624.964,244.7335.9 %5.0
รวม 770,588 529,825 31.24 % 69,700 23,230 66.67 %