สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,985.90888.0070.3 %5.0482.43150.3968.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย9,231.035,732.6037.9 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,223.632,108.0034.6 %5.0710.63129.3081.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,552.162,166.0039.0 %5.0653.550.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,347.379,271.2243.3 %5.01,927.65375.8480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,350.241,979.0054.5 %5.0250.2045.6081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,183.591,197.0071.4 %5.0328.1241.9787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,864.49878.0077.3 %5.0261.6546.1782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,901.371,037.0073.4 %5.0468.5183.4982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,861.81864.0077.6 %5.0296.0038.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,847.60959.0075.1 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,752.56691.0081.6 %5.0224.880.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,913.24715.0081.7 %5.0289.790.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,726.47724.0080.6 %5.0326.9367.4879.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,567.399,441.07-69.6 %0.01,414.221,400.621.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย4,548.512,290.5049.6 %5.0615.5794.1484.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,590.641,704.0062.9 %5.01,128.30519.6353.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,199.591,117.0065.1 %5.0748.66110.1585.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,293.97753.0077.1 %5.0729.64376.6748.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,496.104,818.0035.7 %5.02,326.991,929.9117.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,002.943,118.96-55.7 %0.0473.40358.4024.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,017.793,435.0014.5 %5.01,128.98442.5160.8 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,766.894,336.00-56.7 %0.0501.4587.3782.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,042.5313,330.00-120.6 %0.01,471.27116.5592.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย4,955.573,598.3027.4 %5.0767.67174.9977.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,140.60894.8078.4 %5.074.5634.2054.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,783.311,285.0066.0 %5.0786.6955.4892.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,014.73789.0073.8 %5.0634.56304.4052.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,598.893,246.009.8 %4.5824.72173.1879.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย25,061.1432,361.01-29.1 %0.04,133.511,587.1261.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,969.304,588.0023.1 %5.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,993.342,313.0061.4 %5.0805.71157.2280.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย6,128.8118,152.03-196.2 %0.01,262.0926.9397.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,125.43535.0082.9 %5.0672.59439.8534.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,142.198,437.80-168.5 %0.0672.60459.8931.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,389.146,085.00-38.6 %0.01,128.98285.9774.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,461.992,680.0050.9 %5.0602.82350.8341.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย4,082.134,231.00-3.6 %0.0577.5257.6090.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย12,439.622,680.0078.5 %5.0767.68189.9775.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย38,176.8932,210.0015.6 %5.0733.44179.6575.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,527.521,121.0055.6 %5.0501.4521.4195.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,430.614,020.349.3 %4.5767.68163.6778.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,489.741,566.3055.1 %5.0577.51110.3780.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,034.204,256.56-5.5 %0.01,004.76145.1585.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,140.614,708.00-49.9 %0.0710.63149.0379.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,826.206,693.60-14.9 %0.01,693.65917.0445.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,290.474,077.05-23.9 %0.0729.6466.3490.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 19,895.7916,236.77-64.1 %0.02,013.83159.9592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 261,362.7012,206.5580.1 %5.02,103.57153.0792.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย15,351.929,983.7635.0 %5.04,088.43110.8397.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย17,413.945,627.3067.7 %5.0389.72654.83-68.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย35,698.3442,020.00-17.7 %0.0760.02138.3581.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย27,531.8721,192.0023.0 %5.0799.363,439.19-330.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย21,216.3717,982.3115.2 %5.0834.351,320.00-58.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย23,339.5422,225.004.8 %2.0621.30291.2653.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย44,452.857,698.0982.7 %5.0811.1628.5096.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง293,233.5016,260.0094.5 %5.0771.42210.8072.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,972.1917,883.00-99.3 %0.01,644.39563.6765.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,854.034,037.77-4.8 %0.0748.66237.9268.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,275.641,211.5663.0 %5.0501.45212.8057.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย31,473.7112,950.5058.9 %5.04,400.204,666.65-6.1 %0.0
รวม 871,543 431,597 50.48 % 60,154 25,112 58.25 %