สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 49,403.494,885.0448.1 %5.03,247.36188.3094.2 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก4,163.60901.0078.4 %5.0160.7661.8561.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก249,147.1614,655.1394.1 %5.0286.73105.9063.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,849.6320,016.0025.5 %5.066.0572.95-10.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก6,211.116,321.96-1.8 %0.01,031.4849.3395.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,883.242,631.608.7 %4.0708.2048.9793.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก4,095.862,358.0042.4 %5.0551.4941.7892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 717,798.5024,408.00-37.1 %0.03,429.9351.1098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก41,682.9029,457.0029.3 %5.03,199.30582.1581.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,407.7112,019.48-122.3 %0.02,145.06821.2061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก8,008.8011,235.84-40.3 %0.01,678.021,371.8618.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,922.043,067.66-5.0 %0.0689.19100.0785.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,810.072,279.0052.6 %5.01,354.73272.1079.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,459.462,321.0032.9 %5.0515.50217.0257.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,400.4799,030.60-410.5 %0.06,745.452,314.9565.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,423.431,322.0075.6 %5.01,905.42111.4194.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,167.881,558.0050.8 %5.0784.25243.4069.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,434.213,586.0034.0 %5.01,601.961,632.12-1.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,229.557,368.98-40.9 %0.02,223.14218.6390.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,036.775,400.00-7.2 %0.01,449.83101.8693.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 34,043.7527,861.6118.2 %5.02,135.77170.8592.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,639.755,940.27-125.0 %0.0605.35450.8725.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,363.555,779.00-7.7 %0.01,563.91667.7857.3 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,451.933,086.0030.7 %5.01,107.54716.2535.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,717.903,693.0021.7 %5.01,906.21280.9485.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก22,875.2424,095.05-5.3 %0.02,074.9063.7396.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก157,537.73141,478.7010.2 %5.01,074.321,058.251.5 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,970.4512,313.005.1 %2.54,162.783,562.6514.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)9,088.006,082.0433.1 %5.01,469.040.00100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,944.894,806.752.8 %1.0993.45554.8044.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)19,698.2022,081.00-12.1 %0.05,473.791,471.4873.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,284.289,436.00-1.6 %0.03,442.22498.9885.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,720.53280.0092.5 %5.079.5027.1665.8 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก799,593.253,435.0099.6 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,682.631,801.0051.1 %5.0974.4339.8695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,991.50321.0089.3 %5.0708.21229.2067.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,200.034,487.00-6.8 %0.0738.09202.7172.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,804.4443,163.23-390.2 %0.02,058.34991.6451.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,695.125,642.00-20.2 %0.0760.66438.1542.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก5,125.141,412.0072.4 %5.0521.70209.6159.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,439.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,481.5213,272.428.3 %4.02,132.09456.0078.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,430.312,768.0019.3 %5.0511.85113.9777.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก6,598.013,799.0042.4 %5.02,039.31389.5080.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,672.433,066.0016.5 %5.0955.41174.8681.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,919.522,991.0039.2 %5.01,088.53111.4789.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,869.577,220.00-48.3 %0.01,031.4862.4193.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก27,718.089,036.0067.4 %5.0551.2985.5084.5 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 118,682.57147,753.00-24.5 %0.01,858.23572.5069.2 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 76,884.0072,789.315.3 %2.51,417.47724.9848.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก24,200.2328,565.18-18.0 %0.0862.25322.7862.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,646.7216,516.000.8 %0.53,180.51556.5582.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,810.77620.0077.9 %5.0651.15109.6783.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก5,442.832,740.0049.7 %5.01,031.46299.0971.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,573.0320,094.0011.0 %5.01,995.25546.2572.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,040.771,882.3538.1 %5.0727.20150.2579.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,046.922,490.0064.7 %5.01,525.88167.5189.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก4,021.911,725.0057.1 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,346.043,841.0011.6 %5.0898.35129.2085.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 152,337.7414,514.2072.3 %5.01,161.3635.6296.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 225,871.8716,794.1535.1 %5.02,598.00315.6187.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 341,656.9814,860.0064.3 %5.02,019.83157.7692.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์17,009.3811,712.1531.1 %5.04,272.23200.7495.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 784,726.696,454.1292.4 %5.0477.19822.78-72.4 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล57,568.9416,687.5971.0 %5.01,057.20489.4653.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก81,483.7056,077.0031.2 %5.01,776.71326.2881.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,302.2913,701.0032.5 %5.0821.67172.3079.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก131,782.6361,453.1853.4 %5.01,039.0772.6793.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก396,321.3121,768.0094.5 %5.04,979.72192.3496.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก33,078.142,383.4992.8 %5.01,045.19182.1382.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย36,660.7210,815.0570.5 %5.01,023.56264.1074.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก17,707.4944,636.00-152.1 %0.02,363.291,520.0935.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก17,104.6614,003.0018.1 %5.03,579.62223.7793.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,883.156,176.0068.9 %5.02,429.67184.7192.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,288.931.00100.0 %5.01,371.44194.6185.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,411.0332,022.00-8.9 %0.02,017.43339.9283.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,409.543,131.008.2 %4.0860.33324.9062.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,993.1710,224.00-104.8 %0.01,250.56136.6989.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,383.76679.0071.5 %5.01,253.3319.7098.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,936.851,372.0053.3 %5.0445.54238.3946.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 659,900.7845,834.9923.5 %5.012,066.329,310.0322.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก64,109.9518,894.9970.5 %5.013,040.755,322.9459.2 %5.0
รวม 3,106,279 1,347,378 56.62 % 149,812 46,265 69.12 %