สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,006.671,387.0053.9 %5.0447.45136.6769.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,293.492,672.0018.9 %5.0675.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,528.1517,428.0028.9 %5.02,463.14282.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,088.071.00100.0 %5.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,769.111,087.0071.2 %5.0235.1982.8664.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,911.22897.0077.1 %5.0425.8240.7090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,706.83578.0084.4 %5.0222.3880.2463.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,744.151,031.0072.5 %5.0333.26114.2765.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,714.11752.0079.8 %5.0253.5584.8666.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,485.73962.0072.4 %5.0201.3484.7957.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,806.67527.0086.2 %5.0178.6684.8652.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,658.48564.0087.9 %5.0221.1739.8182.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,456.094,159.006.7 %3.01,055.96839.7420.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,863.672,816.0027.1 %5.0614.10441.3228.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,230.292,440.0024.5 %5.0656.6226.2396.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,904.742,461.0015.3 %5.0542.53173.0768.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,054.492,833.0044.0 %5.01,374.61902.3334.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,345.384,867.00-107.5 %0.0515.2324.7795.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,274.812,262.0047.1 %5.01,170.05327.9572.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,856.942,784.0027.8 %5.0822.2476.2990.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร11,328.1110,195.0010.0 %5.01,512.3449.8896.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,934.981,275.0067.6 %5.0751.700.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,906.02965.0049.4 %5.050.600.9598.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,597.141,389.0061.4 %5.0751.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,137.001,279.0059.2 %5.0561.54120.4078.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,755.864,083.00-8.7 %0.0884.81267.6269.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.15909.9029.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,552.332,121.0040.3 %5.0808.75277.0265.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร7,091.0415,408.83-117.3 %0.01,512.34142.5090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,729.133,440.607.7 %3.5657.5382.1787.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร12,040.361,978.0183.6 %5.0808.75370.5054.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,130.165,160.00-24.9 %0.0846.78173.0479.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,572.071,938.0057.6 %5.0552.3579.9485.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,200.214,851.00-51.6 %0.0580.5634.0494.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร12,557.002,354.0081.3 %5.0884.81114.0087.1 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,244.6533,319.098.1 %4.0681.42141.5079.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร3,132.811,164.0062.8 %5.0447.452.8599.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,695.541,507.8059.2 %5.0675.64272.8259.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,973.561,143.3061.6 %5.0441.76287.0535.0 %5.0
สปส.จ.พิจิตร5,739.166,705.07-16.8 %0.0884.81214.5175.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,319.115,762.24-73.6 %0.0713.70554.6122.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,145.894,198.18-1.3 %0.0770.72114.6585.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 123,693.0514,933.0137.0 %5.01,197.96123.3589.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 237,102.3010,205.6172.5 %5.01,288.35266.8479.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร10,661.464,377.2958.9 %5.0357.1249.1986.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร145,722.611.00100.0 %5.0887.761.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร24,331.7715,506.0036.3 %5.0720.241,049.20-45.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร22,880.3713,007.3443.2 %5.0616.3044.1092.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,212.192,014.0037.3 %5.0732.7261.5591.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,788.205,743.00-19.9 %0.01,532.560.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร10,806.00738.0093.2 %5.03,344.8299.3697.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,033.5121,191.01-17.5 %0.03,794.353,748.811.2 %0.5
รวม 534,713 250,461 53.16 % 44,146 13,502 69.42 %