สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,647.351,064.0059.8 %5.0571.8571.0487.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์18,657.8310,558.5643.4 %5.060.5370.68-16.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,410.593,885.56-13.9 %0.0914.14165.1081.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,033.302,001.2434.0 %5.0800.4092.8188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์14,581.279,292.0036.3 %5.02,985.59525.1282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4362.5285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,872.61860.0077.8 %5.0442.2967.8684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,393.68607.0088.7 %5.0285.9274.3174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,707.27566.0084.7 %5.0397.3334.0591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,037.56885.0078.1 %5.0345.3333.3090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,872.85637.0083.6 %5.0368.3450.0886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,644.28534.0085.3 %5.0523.3734.7293.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,693.051,161.0068.6 %5.0326.8271.9578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,506.54236.0093.3 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,100.3992.0097.8 %5.0344.05102.7170.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,531.69612.0082.7 %5.0329.695.8598.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,873.394,613.0021.5 %5.01,427.571,106.7522.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,040.714,145.4817.8 %5.01,123.32687.8538.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,009.731,315.8056.3 %5.0800.050.01100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,834.111,066.0072.2 %5.0685.95237.5065.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,678.563,217.0066.8 %5.02,123.88748.8364.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,857.793,087.00-66.2 %0.0517.26262.2449.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,446.233,330.6625.1 %5.01,427.57675.5452.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,703.0614,104.00-147.3 %0.01,598.7230.2598.1 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์75,215.1831,719.8057.8 %5.0669.78518.4022.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,708.8814,388.00-5.0 %0.04,673.303,353.5028.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,382.792,755.5018.5 %5.0933.16124.7286.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,861.931,154.0059.7 %5.084.2867.3620.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,636.401,288.0064.6 %5.01,085.290.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,789.02886.8068.2 %5.0762.01323.8657.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,105.994,061.0020.5 %5.01,028.23272.9673.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,733.654,404.5754.7 %5.01,522.651,103.6627.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,647.695,753.00-23.8 %0.01,465.61375.2574.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,854.673,300.0051.9 %5.01,104.30264.8376.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์9,630.3612,695.94-31.8 %0.01,346.39169.1087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,728.012,900.1075.3 %5.0781.03280.2164.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,666.610.01100.0 %5.01,047.250.01100.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,061.854,590.0035.0 %5.01,902.97159.2491.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,465.081,866.6071.1 %5.0895.12276.4769.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์7,404.773,938.7246.8 %5.0598.2535.2494.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,731.582,480.0067.9 %5.01,553.35152.5090.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์50,285.0443,138.0314.2 %5.01,185.04744.8037.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,176.101,408.0066.3 %5.0590.87211.7964.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,972.943,399.6631.6 %5.0909.73373.5258.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,102.361,940.0037.5 %5.0800.41138.0882.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,109.395,015.34-22.0 %0.0977.98247.6974.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,198.522,904.2030.8 %5.01,237.41399.0967.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,692.409,828.54-72.7 %0.01,123.32454.9059.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 212,272.3410,488.0014.5 %5.01,772.59105.4594.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 315,387.5714,963.252.8 %1.01,839.84291.0084.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)24,029.4710,142.0657.8 %5.02,706.10466.3082.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 129,780.2314,556.1851.1 %5.01,596.33270.7583.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์23,476.9212,426.0147.1 %5.0202.35360.50-78.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,603.575,594.70-21.5 %0.0311.6664.6779.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์224,869.4453,296.0076.3 %5.01,936.43406.1479.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ6,940.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,331.99ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์32,771.8010,437.3268.2 %5.0817.06101.0487.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน45,545.5418,248.0059.9 %5.0944.67256.5072.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี25,853.7816,589.6035.8 %5.01,100.50366.3166.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,618.9527,068.85-98.8 %0.02,619.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,313.882,995.7630.6 %5.0857.45679.6720.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,738.24907.0066.9 %5.0685.95259.5962.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,569.636,617.0076.0 %5.06,012.1410,453.05-73.9 %0.0
รวม 868,126 438,016 49.54 % 68,378 29,339 57.09 %