สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,053.77355.0088.4 %5.0426.2940.8590.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,586.297,175.2550.8 %5.070.2246.1934.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,745.436,863.28-44.6 %0.0730.5399.5186.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,133.781,551.0050.5 %5.0673.5068.6189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,907.1023,161.993.1 %1.52,298.41225.1590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,252.982,417.0043.2 %5.0331.5459.8581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,444.531,696.0050.8 %5.0260.65114.9555.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม3,947.101,212.0069.3 %5.0320.2613.4595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,497.94793.0082.4 %5.0319.1423.8492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,810.70724.0081.0 %5.0300.9747.7784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,151.47657.0087.2 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,672.13434.0088.2 %5.0495.6150.9789.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,443.73497.0088.8 %5.0265.3029.4988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,719.00283.0092.4 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,379.207,322.1712.6 %5.01,377.07756.0545.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,228.173,259.0037.7 %5.01,072.83257.7676.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,225.801,114.0065.5 %5.0679.78139.4579.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,404.201,217.0064.3 %5.0407.27347.7014.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,524.773,861.0040.8 %5.01,909.521,162.6639.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,277.838,309.00-0.4 %0.02,510.08307.8087.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,573.374,665.00-30.5 %0.0532.59265.8450.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,812.934,851.59-0.8 %0.01,768.2357.5996.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,929.802,110.7428.0 %5.0635.46579.418.8 %4.0
ส.ป.ก. ราชบุรี1,827.272,325.00-27.2 %0.0844.6446.5594.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,635.5315,657.25-47.2 %0.01,529.58137.7591.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,374.403,012.5731.1 %5.01,129.88412.5563.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 813,065.834,197.0367.9 %5.01,098.28138.7087.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,883.4715,940.12-0.4 %0.05,110.23787.3284.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 714,798.0010,055.8632.0 %5.03,915.66419.9089.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,049.20485.0088.0 %5.0825.6154.7493.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,895.571,905.6051.1 %5.0730.54343.0653.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี7,105.205,330.4225.0 %5.0957.4029.2996.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,316.5332,766.07-516.3 %0.01,434.141,167.9618.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,897.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0787.59540.3431.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี4,008.201,979.0050.6 %5.0925.43183.4380.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,339.8716,397.77-75.6 %0.01,776.5052.8397.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,811.271,980.0083.2 %5.0635.45176.4472.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,648.632,400.0034.2 %5.0863.66257.4570.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,974.652,826.0028.9 %5.0901.6941.8095.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,556.673,323.0040.2 %5.01,358.07108.3992.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,655.673,886.17-6.3 %0.0825.610.00100.0 %5.0
สพ.ราชบุรี49,570.6828,824.5141.9 %5.0951.61101.0089.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี27,859.985,150.0081.5 %5.0951.61288.7569.7 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,219,227.8056,515.5695.4 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 108,984.00184,321.02-69.1 %0.01,436.121,045.0027.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,884.731,255.0056.5 %5.0445.2963.2385.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,211.973,968.0023.9 %5.01,034.80352.5965.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี19,507.1369,575.47-256.7 %0.01,319.12152.0088.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี12,334.773,021.0075.5 %5.0730.54137.2781.2 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,168.335,557.479.9 %4.51,243.96218.5082.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,184.233,208.0023.3 %5.01,110.86231.6879.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,343.273,362.00-0.6 %0.01,032.73701.1832.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี23,198.3120,735.3110.6 %5.04,751.940.95100.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,559.973,436.3324.6 %5.01,347.39160.0588.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)15,282.038,060.0047.3 %5.04,641.25415.9491.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 164,648.0712,586.8080.5 %5.01,601.24240.3585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 215,241.719,115.5440.2 %5.0997.01257.8474.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,591.144,562.0018.4 %5.0316.510.9599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี15,441.6016,112.99-4.3 %0.0607.250.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,796.271,505.5292.4 %5.0565.82148.2073.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง28,316.838,618.0069.6 %5.0110.790.9599.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี15,229.611,375.0091.0 %5.0658.050.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,787.609,878.0058.5 %5.0753.8490.2888.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม45,545.511,858.0095.9 %5.01,054.080.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี36,129.524,357.0087.9 %5.0861.040.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,490.4718,989.00-65.3 %0.02,018.47315.4084.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี14,329.0313,852.003.3 %1.53,322.2324.2499.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,099.501,517.0051.1 %5.01,234.40395.6168.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี134,495.70100,738.3925.1 %5.01,379.7593.6493.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,983.443,645.008.5 %4.01,105.06223.3379.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,134.36833.0073.4 %5.0502.35190.2562.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,703.9715,732.0038.8 %5.04,483.264,353.812.9 %1.0
รวม 2,223,950 831,261 62.62 % 95,791 23,207 75.77 %