สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,497.501,008.0059.6 %5.0700.7959.1691.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 71,061.8230,294.0057.4 %5.0262.2933.1687.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,302.1015,247.24-83.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี8,984.7918,577.20-106.8 %0.069.57101.45-45.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,303.121,236.3571.3 %5.01,195.21177.6585.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,629.151,680.0053.7 %5.01,024.060.10100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี15,956.018,092.0949.3 %5.03,020.73766.4374.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,185.571,519.0063.7 %5.0359.2154.2884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,068.261,321.0067.5 %5.0322.4655.2082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,724.14656.0082.4 %5.0250.130.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,614.63590.0083.7 %5.0285.1783.8770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,668.40676.0081.6 %5.0415.5785.9779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,477.65524.0088.3 %5.0671.3882.9387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,816.89489.0087.2 %5.0895.8536.3695.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,572.27338.0090.5 %5.0549.6183.8184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,676.47552.0085.0 %5.0414.1934.9991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,672.93626.0083.0 %5.0267.8446.9382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,700.05471.0087.3 %5.0376.7863.2783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,755.41644.0082.9 %5.0340.1284.8375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1468.6478.2 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,664.6218,117.30-394.4 %0.01,244.40413.3666.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,878.847,514.00-9.2 %0.01,358.501,181.2413.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,913.112,414.0050.9 %5.01,024.0630.6597.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,499.772,132.0052.6 %5.01,837.0170.3996.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,165.181,388.0056.1 %5.0621.6743.6493.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13258,796.52268,299.06-3.7 %0.096,563.8725,611.2073.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,240.501,474.0054.5 %5.0947.85326.0465.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,310.002,738.0048.4 %5.01,777.161,148.4735.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,724.834,543.92-163.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,058.095,939.56-17.4 %0.01,211.40255.3178.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,231.516,480.00-53.1 %0.0830.55841.29-1.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,318.9415,595.00-146.8 %0.01,613.56136.5191.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,901.442,666.008.1 %4.0833.90277.0066.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,671.851,080.0070.6 %5.01,138.16170.5285.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,127.061,514.0051.6 %5.0928.98608.5934.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,984.766,135.50-54.0 %0.01,214.22356.5570.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,256.0930.0899.4 %5.01,632.431,088.2433.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,939.365,371.00-8.7 %0.01,613.56296.6881.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,723.492,960.0020.5 %5.01,138.16201.6982.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,659.1010,987.00-94.1 %0.01,618.7889.3094.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,478.053,415.0072.6 %5.01,099.98533.6951.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,198.544,845.00-15.4 %0.01,195.21363.8569.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,225.162,503.0040.8 %5.01,385.22406.8370.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,629.794,041.5312.7 %5.01,442.42238.4683.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,431.665,678.7511.7 %5.0929.7159.6193.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,529.569,999.9913.3 %5.0583.07257.9855.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี66,198.4363,103.844.7 %2.01,510.40232.4284.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,487.161,280.0048.5 %5.0352.3053.7184.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,426.173,450.0322.1 %5.01,427.17205.6085.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,388.352,492.3726.4 %5.0921.44153.1183.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,912.257,463.33-8.0 %0.0788.82229.4170.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,442.234,642.00-4.5 %0.01,461.28399.9772.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,933.124,521.6276.1 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี18,287.474,543.5775.2 %5.0959.47187.7280.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"13,338.912,238.8683.2 %5.070.28371.62-428.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 411,252.019,679.8014.0 %5.02,054.44237.5088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,729.3556,718.21-161.0 %0.01,932.94264.1286.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 211,760.0613,208.00-12.3 %0.010,738.55228.9997.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 37,802.799,351.24-19.8 %0.02,544.06242.0490.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,429.835,809.10-139.1 %0.0306.190.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,555.224,162.0471.4 %5.0389.6998.7974.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี56,042.3827,270.0051.3 %5.01,473.240.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี73,366.5121,458.0170.8 %5.01,110.50150.6486.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี42,981.9531,359.0027.0 %5.01,366.562,300.00-68.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,018.1122,122.0023.8 %5.01,209.08178.3385.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี29,023.943,550.5687.8 %5.01,142.20216.0981.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,446.9910,937.0018.7 %5.0960.80261.2572.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี50,233.4729,865.0040.5 %5.02,681.721,401.3047.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,765.113,519.006.5 %3.01,119.14401.8564.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,765.409,017.4546.2 %5.03,730.461,449.4061.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,013.722,387.1120.8 %5.0871.93406.2753.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี85,994.8433,120.0061.5 %5.06,440.395,520.8914.3 %5.0
รวม 1,156,821 869,672 24.82 % 191,537 52,314 72.69 %