สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,152.631,184.0062.4 %5.0452.3794.8779.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,725.2214,538.5429.9 %5.083.0599.75-20.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,055.052,156.0029.4 %5.0661.54120.0481.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,737.541,729.0036.8 %5.0490.402.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,067.701,790.3382.2 %5.02,315.38292.6087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,813.741,372.0076.4 %5.0306.3090.2570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,804.22626.0083.5 %5.0306.2034.1588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,840.25738.0080.8 %5.0317.3710.2896.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,347.441,212.0072.1 %5.0209.6957.0072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,807.01607.0084.1 %5.0200.4676.0062.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,076.88908.0077.7 %5.0231.1450.9478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,913.23798.0079.6 %5.0384.3348.4587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,374.241,043.0076.2 %5.0309.0527.4591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,506.42911.0086.0 %5.0373.5847.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,710.60871.0076.5 %5.0323.0645.0886.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,888.254,884.0945.1 %5.01,174.97865.2926.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,634.821,480.0059.3 %5.0623.5195.0084.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,350.472,451.0043.7 %5.0965.80751.7622.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,923.221,473.0062.5 %5.0611.63350.5742.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,689.191,782.0051.7 %5.0585.48689.97-17.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,688.923,278.0030.1 %5.01,060.881,433.19-35.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,884.161,334.0065.7 %5.0494.20678.88-37.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,854.803,491.0040.4 %5.01,441.20531.1463.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,684.1614,717.41-158.9 %0.0984.81778.7720.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,237.221,987.0087.0 %5.01,650.37114.0093.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง20,306.3815,646.1022.9 %5.03,673.408,336.60-126.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,606.851,974.0045.3 %5.0813.671,017.96-25.1 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี11,341.079,033.0220.4 %5.02,372.981,167.5550.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี4,025.041,779.0055.8 %5.0794.6538.0095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,352.77790.0085.2 %5.0585.48475.6018.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,642.774,732.50-1.9 %0.0870.72326.5762.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,654.855,385.154.8 %2.01,041.86190.0081.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,657.647,905.0042.1 %5.01,289.07933.8027.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,350.132,077.0052.3 %5.0946.78160.8383.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,242.9312,204.33-48.1 %0.01,650.3782.1995.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,360.5714,923.742.8 %1.02,101.56130.6593.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี10,274.542,122.0079.3 %5.0737.61377.0048.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,108.664,021.0021.3 %5.0832.69237.5071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,992.203,130.0047.8 %5.01,155.96368.7168.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,761.081,680.0064.7 %5.01,193.99226.8881.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,984.774,250.00-6.7 %0.0737.6153.4392.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี8,053.558,904.00-10.6 %0.0430.57397.247.7 %3.5
รจ.จ.สุพรรณบุรี 72,215.9968,183.475.6 %2.51,156.55394.3065.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,649.91890.0066.4 %5.0471.3847.5089.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,944.992,829.0028.3 %5.0657.00169.1074.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,837.9918,860.0144.3 %5.01,963.96313.5084.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,279.551,321.0069.1 %5.0604.49232.0761.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,957.355,237.00-5.6 %0.01,003.83145.3885.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,603.832,359.0048.8 %5.0667.09171.0074.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,567.145,708.20-60.0 %0.0927.77498.7546.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,994.134,230.0015.3 %5.0536.8475.5185.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,666.703,000.0065.4 %5.02,131.82163.8092.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1174,838.1617,879.3389.8 %5.0987.38366.1762.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 212,832.239,789.7423.7 %5.01,110.21188.2583.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 323,294.1210,050.5356.9 %5.01,401.56278.7780.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี8,053.374,700.0041.6 %5.0433.6519.0095.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี87,709.8360,248.0031.3 %5.01,341.47485.0063.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี128,378.0823,110.0582.0 %5.0822.5497.8288.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี31,673.413,943.9987.5 %5.0946.57948.00-0.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส26,523.0615,459.9941.7 %5.0747.1168.5590.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง43,480.4810,023.0076.9 %5.0766.16142.5081.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง81,906.3510,105.0087.7 %5.0689.63190.0072.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี24,053.4226,530.00-10.3 %0.01,885.85422.7577.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,755.035,561.00-16.9 %0.0742.23401.1945.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม4,536.689,601.00-111.6 %0.01,521.33114.0092.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,635.991,593.0056.2 %5.0623.51299.4052.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,792.3112,132.0070.3 %5.03,553.815,209.44-46.6 %0.0
รวม 1,118,663 501,263 55.19 % 65,479 33,348 49.07 %