สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,321.071,246.0062.5 %5.0346.2380.0476.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,310.433,562.19-7.6 %0.0612.8159.1890.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,174.231,904.0040.0 %5.0574.7876.5186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,787.737,418.1375.9 %5.05,632.15192.8596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,197.6016,890.3833.0 %5.02,571.45310.6587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 227,854.0320,699.1525.7 %5.02,391.55188.4192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,563.131,756.0061.5 %5.0216.2834.1284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,495.804,151.0024.5 %5.0422.2851.1987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,204.671,481.0071.5 %5.0258.3497.9162.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,301.472,331.0087.9 %5.0446.9954.1587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,060.881,240.0093.1 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,359.07688.0084.2 %5.0372.7847.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,845.571,229.0074.6 %5.0281.050.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,831.47825.0078.5 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 715,010.877,524.5349.9 %5.02,399.471,124.3053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,620.435,702.00-57.5 %0.0835.21189.5277.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,817.608,892.34-132.9 %0.0919.67230.2275.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,740.973,614.0023.8 %5.0974.12170.8682.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,367.371,243.0063.1 %5.01,387.5935.7397.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,295.951,939.0041.2 %5.0593.80103.4982.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,236.271,911.0041.0 %5.0574.77114.2980.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,305.459,183.7425.4 %5.01,639.681,670.28-1.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,787.904,587.0020.7 %5.02,114.231,320.5037.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,519.554,959.03-40.9 %0.0480.85348.3527.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,271.734,801.008.9 %4.01,145.25163.4985.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,248.201,615.0050.3 %5.0539.3337.0793.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,612.8017,000.543.5 %1.51,867.86109.0394.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,956.137,990.6533.2 %5.0686.76358.5747.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,493.502,201.0037.0 %5.0707.88830.43-17.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,664.831,367.0062.7 %5.0821.9967.2891.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,947.47732.8875.1 %5.0498.72156.9068.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,832.804,441.008.1 %4.0650.11160.1175.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,660.974,766.5615.8 %5.01,358.06817.5639.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,997.364,393.0026.8 %5.01,493.99279.5881.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม4,121.301,133.0072.5 %5.0423.4342.8489.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม16,187.5715,636.353.4 %1.53,636.3638.9598.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,171.372,358.1080.6 %5.0669.86231.4265.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,588.902,495.0030.5 %5.0745.93446.5040.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,563.133,046.0014.5 %5.0635.33185.2870.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,480.205,870.0021.5 %5.01,505.47159.5289.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,827.035,713.00-18.4 %0.0783.9634.6895.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,939.287,418.0037.9 %5.01,111.51187.0083.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,248.8951,395.47-121.1 %0.0742.08284.5661.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา13,331.268,400.0037.0 %5.0763.10136.0082.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,887.6020,280.00-2.0 %0.0901.84204.1577.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร47,679.9642,506.3110.9 %5.02,201.76299.7386.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี24,932.6718,669.3925.1 %5.01,373.63141.5589.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม138,023.16183,462.00-32.9 %0.01,470.59700.1552.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม740.971,320.00-78.1 %0.0214.2638.5582.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,577.991,837.0067.1 %5.0764.94152.0180.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,535.772,531.0028.4 %5.0669.86227.0066.1 %5.0
สปส.จ.นครปฐม19,925.8018,921.415.0 %2.52,590.48863.3966.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,427.573,057.0031.0 %5.01,012.14266.5473.7 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,663.532,560.0030.1 %5.0936.35130.3686.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม11,904.575,274.5955.7 %5.0621.37152.3675.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 19,931.1711,814.87-19.0 %0.01,204.91303.1074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 210,763.559,964.997.4 %3.5929.51216.9076.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,977.8712,430.12-78.1 %0.0212.32159.9824.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม69,165.9811,174.7383.8 %5.0480.19134.8071.9 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง27,255.6222,083.0019.0 %5.0622.3086.5886.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม166,510.8028,104.0083.1 %5.0873.71165.3081.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ334.14ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม54,541.0513,677.0474.9 %5.0370.32260.5029.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม22,487.2020,903.007.0 %3.5547.2366.5887.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)16,103.7610,897.6032.3 %5.0466.2349.4989.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล54,713.728,664.0084.2 %5.0506.89100.3980.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,792.4724,662.90-180.5 %0.0976.971,103.91-13.0 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)218,677.41399,952.00-82.9 %0.01,449.841,997.67-37.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,760.973,501.396.9 %3.0745.93531.8628.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,573.432,231.0013.3 %5.0365.59130.6564.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 770,050.5355,751.5520.4 %5.018,635.3512,990.4330.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม50,608.6723,587.1853.4 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,456,368 1,227,568 15.71 % 94,242 37,566 60.14 %