สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,594.511,676.0035.4 %5.0253.2372.8671.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,071.171,983.0035.4 %5.0481.4251.4989.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,984.571,880.0037.0 %5.0443.3934.3692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,490.8524,225.535.0 %2.53,037.69271.7091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 235,109.603,025.3991.4 %5.03,309.57423.7987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 14,979.371,546.3168.9 %5.0260.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,535.638,763.84-93.2 %0.01,013.85361.4764.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,101.533,894.815.0 %2.5823.7143.6494.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,204.481,195.0062.7 %5.0443.3934.1292.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,945.071,106.0062.4 %5.0424.37363.9714.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,282.602,202.0032.9 %5.0471.26429.858.8 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,917.232,717.00-41.7 %0.0351.4787.0375.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,878.814,085.1016.3 %5.01,108.95429.4561.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,189.4313,087.40-59.8 %0.01,165.98224.6580.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,465.772,329.0032.8 %5.0576.50336.6141.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,869.031,411.0063.5 %5.0785.6869.2591.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,849.731,240.0056.5 %5.0348.31218.3737.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,809.605,447.41-43.0 %0.0728.63286.9060.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,214.1037,340.71-354.6 %0.01,489.27943.0036.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,284.331,357.0058.7 %5.0652.55198.5469.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,153.592,709.0014.1 %5.0489.61195.3860.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,791.9315,501.41-167.6 %0.01,287.3061.7595.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,768.231,507.0045.6 %5.0367.33199.5045.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,929.602,341.0040.4 %5.0671.58172.9574.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,377.834,171.00-23.5 %0.0595.5258.0190.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,292.633,055.6828.8 %5.0405.3699.7875.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,627.875,026.00-8.6 %0.0576.508.4598.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,040.732,075.0082.8 %5.0517.3781.3784.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 49,849.7464,658.01-29.7 %0.0718.58284.2760.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,580.2719,884.00-162.3 %0.01,728.41921.4546.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,986.132,261.0024.3 %5.0272.25231.9014.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,264.9715,966.68-55.5 %0.02,078.77727.0065.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,213.105,141.00-22.0 %0.0899.77390.7856.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร10,306.4719,032.00-84.7 %0.01,972.92459.7076.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,172.801,942.0053.5 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,015.137,774.9813.8 %5.02,215.20113.5994.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร9,512.934,562.4652.0 %5.0302.94177.0641.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร20,278.7511,096.6745.3 %5.01,142.27196.7482.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,241.424,150.4575.9 %5.0251.5072.1171.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร82,849.4746,472.0043.9 %5.01,232.34329.5873.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว10,439.0410,692.00-2.4 %0.0313.46212.8632.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,744.8016,724.20-42.4 %0.01,075.70139.5887.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,161.073,545.7031.3 %5.0728.63607.5416.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,685.901,350.5149.7 %5.0291.26102.3664.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร71,987.3341,718.0242.0 %5.013,847.896,666.1951.9 %5.0
รวม 503,049 433,870 13.75 % 52,995 17,393 67.18 %