สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,940.42799.0072.8 %5.0259.3993.2064.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,918.621,672.0042.7 %5.0392.78168.0457.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,939.141,736.0040.9 %5.0424.3842.7589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,493.8313,540.05-8.4 %0.01,647.84308.6681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,743.912,352.0050.4 %5.0193.6445.1376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,113.60980.0076.2 %5.0189.120.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,724.44358.0090.4 %5.0164.2644.8772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,686.20541.0085.3 %5.0127.7045.1364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,692.69353.0090.4 %5.0125.6324.7080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,642.91406.0088.9 %5.0140.500.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,611.37162.0093.8 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,691.123,615.392.1 %1.0544.91274.2949.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,957.692,073.0058.2 %5.0867.89485.4544.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง6,437.15469.0092.7 %5.0392.81105.1773.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,730.821,322.0051.6 %5.0373.77161.4956.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,438.931,979.0042.5 %5.0620.95814.17-31.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,293.215,502.92-140.0 %0.0386.40111.6971.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,348.532,909.00-115.7 %0.0525.90123.2676.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง18,830.3915,124.1819.7 %5.0868.18175.5679.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,288.791,290.0060.8 %5.0525.90132.7074.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,927.32694.0082.3 %5.0582.9526.8595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,166.68667.0078.9 %5.0354.7547.5086.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,602.963,673.00-1.9 %0.0620.98154.0175.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,716.8121,836.99-59.2 %0.01,077.36864.4919.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,388.803,639.0032.5 %5.0849.17536.7536.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,623.382,324.0035.9 %5.0563.93145.2074.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,719.1013,518.79-75.1 %0.01,286.5157.6395.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,812.513,690.0023.3 %5.0411.80230.6344.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,385.792,477.0026.8 %5.0563.93270.1352.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,160.17317.6492.4 %5.0563.93421.5225.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,284.721,897.0055.7 %5.0639.9951.9591.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,482.012,954.0034.1 %5.0373.7754.6785.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,365.022,271.0032.5 %5.0502.1994.8181.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 39,399.8251,959.80-31.9 %0.0609.77349.9542.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง573.98899.00-56.6 %0.0278.6935.1587.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,108.291,135.0063.5 %5.0269.61189.4429.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,326.435,319.86-23.0 %0.0641.1690.2585.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,575.371,745.0051.2 %5.0449.8372.0984.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,965.182,150.0045.8 %5.0610.89129.6578.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง14,331.0415,461.67-7.9 %0.01,025.200.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,793.176,022.93-25.7 %0.0313.47620.56-98.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง61,263.0744,280.0027.7 %5.0936.42547.0141.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง19,404.4510,253.2447.2 %5.0293.85105.7064.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ14,265.6710,330.0027.6 %5.0362.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,540.5923,279.04-255.9 %0.0977.45544.7544.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,190.001,917.0039.9 %5.0487.86158.4767.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,901.45991.0065.8 %5.0335.74100.1170.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,354.577,413.2261.7 %5.02,318.702,668.31-15.1 %0.0
รวม 361,152 300,300 16.85 % 27,220 11,729 56.91 %