สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,589.83852.0067.1 %5.0216.1358.5572.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม5,406.9322,147.16-309.6 %0.0425.31109.7174.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,044.431,912.2037.2 %5.0425.311.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,981.6020,284.0034.5 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,781.37839.0077.8 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,677.92485.0086.8 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,593.635,212.61-45.1 %0.0955.05370.1461.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,107.033,774.4926.1 %5.0634.48237.5062.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,109.371,687.0058.9 %5.0767.60364.2752.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,016.20702.0076.7 %5.0425.31215.5449.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,741.73794.0078.8 %5.0653.50171.3973.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,921.531,396.4052.2 %5.0387.28160.4458.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,278.412,991.008.8 %4.0635.83185.4470.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,218.682,496.0040.8 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,399.4711,540.4713.9 %5.0843.6668.8791.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,354.901,009.0069.9 %5.0520.39128.2575.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,638.21901.0075.2 %5.0482.3658.0188.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,763.15330.5088.0 %5.0349.24321.018.1 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,325.832,940.6611.6 %5.0520.39154.4270.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,943.474,172.7015.6 %5.01,109.831,077.102.9 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,617.432,335.0058.4 %5.01,357.09716.2847.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,666.531,743.0052.5 %5.0520.39112.6378.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,534.077,141.37-57.5 %0.0919.7255.9893.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,820.331,901.0083.9 %5.0425.31157.3463.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,347.202,030.0039.4 %5.0577.44367.3536.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม4,262.933,025.0029.0 %5.0653.50152.1376.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,843.202,150.4055.6 %5.0501.3738.1792.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,421.474,081.007.7 %3.5349.2457.0083.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,937.872,228.0081.3 %5.0463.3447.5089.7 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 37,659.0618,752.7450.2 %5.0584.10240.1558.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,761.80881.0068.1 %5.0235.15103.7055.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,904.074,274.5112.8 %5.0729.56167.1677.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,893.031,271.7056.0 %5.0368.26201.5545.3 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,452.973,987.0010.5 %5.0786.6194.5888.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,427.001,565.0064.6 %5.0805.96246.9069.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม4,120.803,001.0027.2 %5.0482.36399.0017.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,200.5715,855.03-11.7 %0.0669.71174.1374.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,410.672,681.0050.4 %5.055.9891.61-63.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม73,585.1737,939.0048.4 %5.01,094.86389.5064.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,015.388,409.1440.0 %5.0322.7045.6085.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,869.621,500.0090.5 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,857.3316,983.994.9 %2.0936.800.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม57,721.1031,595.0045.3 %5.01,317.66772.3541.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,136.201,685.0046.3 %5.0463.34308.6333.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,669.00762.0071.4 %5.0273.18136.4950.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม16,182.002,297.2285.8 %5.02,678.892,374.6311.4 %5.0
รวม 447,211 266,542 40.40 % 30,703 12,026 60.83 %