สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,462.23715.0071.0 %5.0454.0248.8089.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,966.606,015.0145.2 %5.066.7348.9726.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,843.004,166.1964.8 %5.0666.34332.0150.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,281.531,103.0074.2 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี16,885.2010,271.5939.2 %5.02,032.35152.5492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,375.871,345.0069.3 %5.0277.709.5096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,202.00664.0079.3 %5.0203.0741.4479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,402.57494.0085.5 %5.0358.5557.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,595.43972.0073.0 %5.0162.6041.4874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,265.93403.0087.7 %5.0166.6251.9368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,860.87816.0078.9 %5.0324.7543.7086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,587.73305.0091.5 %5.0411.5768.0783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,821.23898.0084.6 %5.0358.3066.1181.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,357.37220.5090.6 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,231.106,925.7247.7 %5.01,176.60909.6022.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0719.57103.0485.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,493.732,689.0040.2 %5.0986.47263.2073.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,281.004,035.0023.6 %5.0858.49237.3672.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,281.301,580.0051.8 %5.0758.25415.1545.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี9,837.802,452.0075.1 %5.03,173.311,040.2267.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,554.573,116.67-22.0 %0.0501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,601.772,819.0038.7 %5.01,252.67621.5450.4 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี8,087.002,230.0072.4 %5.0676.33154.1277.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,406.0512,197.0015.3 %5.01,632.99653.9460.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)16,277.9313,204.0118.9 %5.02,976.15950.0068.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,366.372,830.0035.2 %5.0796.28115.9785.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,368.701,295.0061.6 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,494.031,746.0050.0 %5.0644.1698.8084.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,630.034,053.58-11.7 %0.0872.34145.9683.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,304.3015,225.00-83.3 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี6,702.375,238.6821.8 %5.01,100.56908.7317.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,515.372,163.0038.5 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี10,617.1313,331.84-25.6 %0.02,602.8034.2598.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,561.601,615.0081.1 %5.0777.26260.8566.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,683.934,600.361.8 %0.5967.43659.2231.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,503.273,628.0019.4 %5.0853.33205.5675.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,629.872,448.0047.1 %5.01,005.46140.3686.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,945.372,887.0026.8 %5.0993.17105.4289.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี12,031.402,148.0082.1 %5.0750.1345.7093.9 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี326,771.09101,258.0069.0 %5.01,284.811,556.11-21.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,587.83907.0065.0 %5.0492.03152.1269.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,654.203,873.0416.8 %5.01,043.51411.0560.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,964.902,371.0020.0 %5.0682.18272.5660.0 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,763.935,053.0812.3 %5.0968.18918.635.1 %2.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,572.672,840.9020.5 %5.0777.2799.3287.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี10,359.618,100.0021.8 %5.01,883.9976.0096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,596.6911,907.0728.3 %5.02,877.09266.0690.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 174,128.7210,992.0085.2 %5.0895.01731.3018.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 216,235.6412,068.6425.7 %5.01,036.21142.5886.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,738.537,090.00-23.6 %0.0406.09288.8028.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี78,896.7629,395.7362.7 %5.0850.18329.6961.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี37,705.8318,630.0050.6 %5.0856.02249.8470.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี23,190.3518,738.6519.2 %5.0824.471,006.04-22.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี43,145.4413,290.0069.2 %5.0802.9115,418.40-1,820.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,185.209,459.6953.1 %5.0596.44648.30-8.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด85,628.2817,264.9979.8 %5.0825.58168.5679.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี16,583.8314,850.2110.5 %5.01,908.011,514.8820.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,585.932,375.0033.8 %5.0739.23252.9465.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,355.832,306.0047.1 %5.0568.09189.3766.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี46,907.1016,324.7565.2 %5.06,905.766,304.308.7 %4.0
รวม 1,073,872 451,942 57.91 % 63,401 40,033 36.86 %