สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,399.72662.0080.5 %5.0476.65196.9658.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์19,810.258,725.6056.0 %5.066.0531.8451.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,873.275,764.53-48.8 %0.0799.9299.5587.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,995.501,891.0036.9 %5.0647.8178.5987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,724.107,234.9256.7 %5.02,454.33169.6893.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,227.991,255.2070.3 %5.0326.3530.8290.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,548.15552.0084.4 %5.0257.6740.2284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,427.66577.0083.2 %5.0275.8161.7577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,031.74832.0079.4 %5.0416.9547.5088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,542.19345.0090.3 %5.0445.6976.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,923.431,152.0070.6 %5.0464.0758.2387.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,572.481,609.0064.8 %5.0574.6847.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,230.54585.0086.2 %5.0315.5259.8581.0 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์6,357.968,836.50-39.0 %0.0837.71176.7078.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,636.486,417.73-38.4 %0.01,160.20460.5260.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,512.872,111.0016.0 %5.0515.21279.1945.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,319.17942.0059.4 %5.0522.6934.4193.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,824.381,985.7029.7 %5.0590.7790.5084.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,678.201,867.0060.1 %5.01,047.13267.6674.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,213.901,296.0059.7 %5.0704.84162.8376.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,269.091,562.2075.1 %5.0647.79546.9615.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,757.754,948.8070.5 %5.05,292.171,097.4579.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,488.552,766.30-11.2 %0.0513.8275.5485.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,917.563,804.0022.6 %5.01,026.47519.6549.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,314.462,144.4035.3 %5.0780.920.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,591.5211,303.0016.8 %5.01,237.29137.0188.9 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน84,929.0160,293.0529.0 %5.0469.72391.1916.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,462.658,025.8740.4 %5.04,254.882,774.0034.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,453.422,531.0026.7 %5.0818.944.9199.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,527.371,230.0051.3 %5.061.6783.39-35.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)2,009.35837.0058.3 %5.072.5755.5423.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,356.224,602.0014.1 %5.089.9455.5438.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,759.10508.0086.5 %5.0856.9834.1196.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,946.86864.0070.7 %5.0647.81229.4864.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,623.854,006.70-10.6 %0.0856.98366.4457.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,866.912,385.0038.3 %5.01,584.78921.9041.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,348.785,256.0049.2 %5.01,769.75234.1186.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,497.721,655.6674.5 %5.0876.21202.6676.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,397.298,618.79-34.7 %0.01,503.5348.2996.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,406.5516,796.00-16.6 %0.01,890.46837.9055.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,355.693,507.0069.1 %5.0647.79198.6269.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,555.243,488.921.9 %0.5914.04519.1743.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,655.841,743.0034.4 %5.0666.81295.6955.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,378.69198.5094.1 %5.0799.940.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,598.995,808.0032.5 %5.0686.0588.0387.2 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,984.831,796.0085.0 %5.0821.8098.5988.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 51,880.7338,035.2426.7 %5.0927.60795.8514.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,117.91782.0074.9 %5.0533.70285.1446.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,130.964,470.6659.8 %5.0990.08307.5968.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,831.781,621.5057.7 %5.0609.78299.3550.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,430.616,692.2229.0 %5.01,484.50767.3048.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,955.271,630.5844.8 %5.0685.82102.7085.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,325.753,223.003.1 %1.5705.0760.9891.4 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์25,622.27100,680.00-292.9 %0.01,857.621,485.7420.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 122,181.458,889.3359.9 %5.01,322.78161.5087.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 214,032.6211,946.6614.9 %5.01,595.84139.3791.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,645.774,729.2980.0 %5.0136.2454.0460.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,653.861,743.0734.3 %5.0359.64237.5034.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์614,645.5627,372.3395.5 %5.03,934.9262.7298.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน63,394.433,460.0094.5 %5.0874.26901.85-3.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี41,496.558,102.8880.5 %5.0800.871,075.69-34.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล41,059.308,638.0079.0 %5.0957.35569.0540.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,297.4726,873.00-118.5 %0.01,693.92819.1251.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,674.784,692.0045.9 %5.0874.74469.2446.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,497.58953.0061.8 %5.0476.67141.5470.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,756.5412,662.0024.4 %5.04,187.973,211.4823.3 %5.0
รวม 1,331,935 492,517 63.02 % 67,699 24,236 64.20 %