สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,355.081,309.0044.4 %5.0538.64215.0460.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช60,321.2313,042.0078.4 %5.0536.54511.444.7 %2.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,050.127,959.9028.0 %5.065.6774.62-13.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,634.772,945.0065.9 %5.057.6880.75-40.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,829.351,536.0045.7 %5.0728.8041.1994.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช4,095.291,830.0055.3 %5.0785.8533.8995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,576.275,436.7074.8 %5.03,952.59284.0592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,764.79452.0088.0 %5.0369.0533.4490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,118.79807.0080.4 %5.0278.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,520.39814.0085.3 %5.0234.0042.0282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,730.33501.0086.6 %5.0383.3368.2582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,282.76556.0083.1 %5.0388.1549.2487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,448.631,064.0069.1 %5.0337.0234.2989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,329.94148.0095.6 %5.0296.7465.2578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,385.20559.0083.5 %5.0270.1452.0680.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,376.52193.0094.3 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,163.82431.0086.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0443.3438.9591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,622.03187.0094.8 %5.0204.8360.9870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,405.81300.0091.2 %5.0197.0168.8265.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,617.031,047.0071.1 %5.0462.0343.2790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,330.38287.0091.4 %5.0273.4143.3184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,247.29612.0081.2 %5.0246.1433.6986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,466.36745.0078.5 %5.0353.5334.1890.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,351.28704.0079.0 %5.0246.3633.6986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,326.871,941.0055.1 %5.0527.7534.2093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,225.44133.0095.9 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,589.01413.0088.5 %5.0192.8333.2982.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,896.595,551.605.9 %2.5823.8855.8793.2 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,511.681,065.0080.7 %5.0604.94160.8973.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,776.488,356.65-23.3 %0.01,812.71370.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,345.901,784.0024.0 %5.06,305.96186.2097.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,766.37955.0065.5 %5.0699.64210.9069.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,666.841,778.5033.3 %5.0484.4866.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40209.0042.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.1358.3379.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,062.853,234.0036.1 %5.01,337.30596.9555.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,396.251,837.0045.9 %5.0956.99103.0789.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1516,874.2231,392.83-86.0 %0.04,471.233,815.1514.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,646.801,212.0066.8 %5.01,514.4549.6896.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,428.271,473.0066.7 %5.01,356.34351.5674.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,086.049,606.64-211.3 %0.0823.882,399.58-191.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,499.695,142.70-46.9 %0.0719.94258.8664.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,049.893,416.0143.5 %5.01,983.851,686.2415.0 %5.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,432.322,851.2016.9 %5.0949.44111.1588.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,270.559,949.5511.7 %5.01,307.809.5099.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช134,257.98126,546.005.7 %2.5721.88273.8562.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,234.0014,993.02-62.4 %0.03,376.193,931.95-16.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,817.482,220.0041.8 %5.01,014.03698.2531.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,651.741,695.0753.6 %5.0976.01258.1373.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,407.971,230.0063.9 %5.081.4678.244.0 %2.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,921.691,332.0030.7 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,921.69350.0081.8 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,079.111,410.0065.4 %5.01,051.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,067.551,455.0052.6 %5.0626.17209.9066.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,292.071,230.0062.6 %5.0785.8563.3091.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,869.6731,579.00-301.3 %0.02,002.512,129.19-6.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,716.666,215.0028.7 %5.01,603.54672.1258.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,844.972,989.0022.3 %5.01,128.14140.4487.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,967.5911,454.00-27.7 %0.01,603.5397.8593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,939.90200.0094.9 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,912.294,380.00-12.0 %0.01,090.18326.2970.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,871.762,741.0043.7 %5.01,337.31208.1684.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,105.873,311.0035.2 %5.01,447.5089.1293.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,722.675,344.006.6 %3.0937.9852.8094.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,323.033,567.4576.7 %5.0546.6797.2382.2 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 183,877.91110,000.0040.2 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 41,410.4631,716.9823.4 %5.0882.20346.5360.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,842.396,388.006.6 %3.0530.98135.4774.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,550.591,079.0057.7 %5.0576.66130.7377.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,274.434,133.003.3 %1.51,280.28409.5368.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,990.732,148.0028.2 %5.0785.84145.0481.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,545.871,000.0060.7 %5.0709.4295.0086.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,786.613,238.0014.5 %5.0976.0250.3594.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,639.523,493.0063.8 %5.03,773.12410.2689.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,411.105,493.78-24.5 %0.01,082.57295.4572.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,225.91211,140.00-499.4 %0.01,133.53231.0479.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 129,044.9110,410.7364.2 %5.0906.48183.3779.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 215,120.908,098.0046.4 %5.01,627.97167.6489.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 316,013.648,874.0044.6 %5.02,533.28316.6787.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,442.2510,481.5227.4 %5.01,341.42233.2582.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช19,801.0015,072.0023.9 %5.02,449.23112.3995.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,867.985,830.4067.4 %5.0235.59279.07-18.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,478.462,980.0054.0 %5.0289.6220.0093.1 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล20,283.3536.1199.8 %5.0579.44138.1476.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช90,597.2510,000.0089.0 %5.01,752.6999.5094.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,419.351,500.0096.9 %5.01,329.18194.0185.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล757,093.9413,348.0098.2 %5.01,085.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช137,020.9827,108.0080.2 %5.01,131.05139.8187.6 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช92,052.0417,933.0080.5 %5.0917.96177.0480.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช471,713.6627,644.7194.1 %5.01,109.08975.4512.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,406.2312,243.0040.0 %5.0889.0951.3894.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,526.8816,166.0062.9 %5.0888.35208.0576.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,835.7312,242.7870.0 %5.0957.38734.9223.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,049.931,737.1192.1 %5.0766.38459.7340.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง163,712.8417,939.0089.0 %5.01,388.06266.5180.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,166.0131,991.38-66.9 %0.02,511.641,122.1555.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช23,341.1117,684.0824.2 %5.04,531.16801.1082.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช112,668.9253,580.0052.4 %5.02,084.77715.1665.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,785.745,565.44-47.0 %0.01,090.11335.9769.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,141.431,578.0049.8 %5.0804.8696.1088.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช44,757.8330,000.0033.0 %5.05,603.115,546.601.0 %0.5
รวม 3,037,699 1,099,673 63.80 % 113,121 38,352 66.10 %