สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,608.221,395.0046.5 %5.0412.17153.4062.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80116.31-108.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,876.021,456.0049.4 %5.0386.8465.1583.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,509.861,630.0053.6 %5.0659.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,413.249,650.007.3 %3.52,047.5490.9595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,151.131,514.0063.5 %5.0308.61160.4148.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,659.08393.0089.3 %5.0330.1221.1693.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,514.84602.0082.9 %5.0183.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,528.06875.0075.2 %5.0313.93101.3667.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,568.90450.0087.4 %5.0289.3794.7967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,578.65347.0090.3 %5.0328.4355.5883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,496.92503.0085.6 %5.0420.3868.3083.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่3,824.744,762.00-24.5 %0.0735.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,220.802,823.9112.3 %5.0659.38316.9351.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,393.021,411.9567.9 %5.0343.58103.8469.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,160.41760.0064.8 %5.0369.40183.0450.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,745.841,890.0049.5 %5.0925.6056.0593.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,492.502,956.0015.4 %5.0697.41380.9545.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,213.371,899.0040.9 %5.0659.38112.1083.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,926.59951.0075.8 %5.0811.4268.1791.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่4,079.792,202.1846.0 %5.0944.62553.5141.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,968.791,398.0029.0 %5.0472.96190.9759.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,543.464,797.15-5.6 %0.01,267.95537.0957.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,658.701,953.0046.6 %5.0685.72149.2778.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,647.471,128.0375.7 %5.01,096.74380.9565.3 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่311,987.19288,862.507.4 %3.51,837.66734.9760.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,946.471,620.2767.2 %5.0811.50220.4072.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,587.632,781.0067.6 %5.093.1298.80-6.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,103.131,190.0061.7 %5.0754.4760.1992.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,742.521,436.0047.6 %5.0564.19221.9060.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,520.222,955.0016.1 %5.0735.44239.2867.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,202.611,840.0056.2 %5.01,039.70380.9563.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,559.442,780.0039.0 %5.01,172.81295.6474.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,377.472,003.0062.8 %5.0830.5267.5691.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,581.7012,065.0811.2 %5.01,286.9258.9095.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,115.942,146.0031.1 %5.0659.38133.0079.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,741.323,556.055.0 %2.5811.50371.2754.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,182.042,507.0021.2 %5.0659.38316.5152.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,042.961,740.0057.0 %5.0849.54200.9376.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,350.982,590.0040.5 %5.0602.33164.8372.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,433.102,699.0076.4 %5.0678.41117.7482.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่141,937.8027,060.0080.9 %5.01,220.06342.0072.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,161.351,945.0038.5 %5.0564.30173.3869.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,879.463,373.0013.1 %5.0887.5752.2594.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,127.062,162.0030.9 %5.0621.40146.3076.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,088.294,406.0913.4 %5.0982.6695.0090.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,418.781,840.0046.2 %5.0697.41200.4571.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,573.745,452.5648.4 %5.02,979.33321.3089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่40,848.689,888.7575.8 %5.01,724.47346.9279.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,834.212,956.0049.3 %5.0369.35200.4545.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่65,216.8433,809.0148.2 %5.01,248.21376.2069.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,475.2526,895.00-19.7 %0.0797.121,480.43-85.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,809.1612,054.5028.3 %5.0648.77188.5370.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม22,754.178,864.0061.0 %5.0637.5184.6086.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก12,588.0018.0099.9 %5.0663.58124.6781.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,238.682,780.0091.4 %5.012,172.951,035.5091.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,274.542,545.0622.3 %5.0618.52215.1565.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,784.211,090.0060.9 %5.0450.20173.9761.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,734.101,008.0092.7 %5.03,148.13295.0090.6 %5.0
รวม 893,999 528,665 40.87 % 59,224 13,498 77.21 %