สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,345.02572.0075.6 %5.0376.7291.3975.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา32,499.4719,205.4340.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,665.173,447.0055.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,297.083,219.632.3 %1.0547.87101.8881.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,416.961,230.0064.0 %5.0623.9350.9591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,609.849,810.00-2.1 %0.01,688.83213.7487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,421.501.00100.0 %5.0228.4647.2279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว385.40392.00-1.7 %0.0456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,639.42192.0094.7 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,499.59412.0088.2 %5.0207.0853.3574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,867.69524.4086.4 %5.0356.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,358.36410.0087.8 %5.0209.2083.8859.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,043.48709.0082.5 %5.0321.5056.0882.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,133.244,409.00-6.7 %0.0833.14624.8125.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,853.607,263.0051.1 %5.0871.14208.7376.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,106.371,501.7863.4 %5.0947.20365.7561.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,556.11534.0085.0 %5.0604.95111.8481.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,427.06340.0086.0 %5.0490.85124.7174.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,378.812,293.0032.1 %5.0833.14588.7829.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,402.663,897.0011.5 %5.0980.56272.6572.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,014.132,572.8035.9 %5.01,137.36285.0874.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,837.691,340.0052.8 %5.0566.9272.2687.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,792.6810,775.31-124.8 %0.01,080.32388.9964.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,372.85876.4874.0 %5.0700.0088.7387.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,667.23936.0043.9 %5.059.8936.2039.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,068.07993.0067.6 %5.0719.0134.2195.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,574.74761.0070.4 %5.0509.84252.5150.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,141.962,352.0025.1 %5.0642.98243.8762.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,925.6240,767.38-57.2 %0.09,390.31702.4992.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,919.613,215.0018.0 %5.01,099.33739.1332.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,651.651,837.0060.5 %5.0700.00153.0478.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,892.345,096.43-30.9 %0.0684.8465.0790.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,096.221,717.0084.5 %5.0661.96536.7518.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,130.063,967.51-26.8 %0.0776.09100.0687.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,653.093,231.0057.8 %5.0719.01167.5576.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,963.572,373.0040.1 %5.0700.0330.4095.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,549.322,912.70-14.3 %0.0418.2933.6192.0 %5.0
สพ.พังงา11,171.831,606.0085.6 %5.0700.03221.0868.4 %5.0
รจจ.พังงา 86,023.04109,305.00-27.1 %0.0895.80301.2866.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,479.64919.0062.9 %5.0414.7649.0188.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,071.903,538.0070.7 %5.01,023.27385.5162.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,274.401,122.0073.8 %5.0642.98144.4077.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,532.054,729.65-33.9 %0.0779.79168.6678.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,157.181,673.0047.0 %5.0738.03112.5084.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา10,754.499,894.728.0 %4.02,715.69155.7594.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง30,317.627,845.8474.1 %5.01,596.25157.6590.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา24,214.538,128.3866.4 %5.01,590.48176.0188.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,239.903,780.0054.1 %5.0314.3577.8475.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,814.8427,696.0043.3 %5.01,027.43148.6385.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,097.1818,805.00-3.9 %0.0548.251,418.48-158.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,951.215,539.0177.8 %5.0641.3538.0794.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า12,798.179,112.0028.8 %5.0663.46137.1279.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,212.6019,121.59-34.5 %0.01,557.041,223.6621.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,140.631,717.0045.3 %5.0632.12589.316.8 %3.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,330.38648.0072.2 %5.0414.79220.8146.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,044.0314,376.00-2.4 %0.03,852.922,975.4622.8 %5.0
รวม 545,783 395,642 27.51 % 52,148 15,630 70.03 %