สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต3,016.21712.0076.4 %5.0306.49152.0050.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11510.75-454.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,560.9010,063.6048.6 %5.063.3376.52-20.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,795.9017,673.00-365.6 %0.0572.7112.7897.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,083.281,353.0056.1 %5.0477.6323.1995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต32,506.5220,229.1837.8 %5.03,063.81552.8282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 112,263.853,360.0072.6 %5.0401.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,790.832,263.0052.8 %5.0382.5553.4186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,311.611,260.0070.8 %5.0367.3917.1095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,697.211,323.0071.8 %5.0390.2647.5087.8 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,732.194,820.0028.4 %5.0591.7318.0097.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0846.640.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,111.498,080.00-96.5 %0.0800.90546.4331.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,516.291,435.0074.0 %5.01,124.16147.3686.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,930.681,906.0051.5 %5.0838.94176.8478.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,468.612,088.0039.8 %5.0439.6044.4889.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,827.461,617.0042.8 %5.0382.5545.6088.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต2,958.722,252.0023.9 %5.0458.62410.1310.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,687.732,307.00-36.7 %0.0331.5936.5589.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,185.122,069.0050.6 %5.0743.86184.5675.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,049.352,588.0015.1 %5.0439.60169.5861.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,418.9717,598.00-174.2 %0.01,409.42116.8791.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,478.444,530.00-1.2 %0.0743.86311.6558.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,740.893,140.0016.1 %5.0724.8449.5793.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,774.5315,613.0124.8 %5.0242.8569.6571.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,748.81311.0082.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,469.271,785.0048.5 %5.0629.760.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,915.63356.7087.8 %5.0401.57116.4171.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,036.263,570.0011.6 %5.0762.87106.3786.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,598.7127,743.00-395.5 %0.01,200.241,026.8214.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,128.14595.0088.4 %5.01,276.30616.4151.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,404.351,684.0061.8 %5.0991.06135.5486.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,161.6615,126.60-193.1 %0.01,124.1857.5894.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,283.751,446.0056.0 %5.0306.49152.0050.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,909.024,321.92-10.6 %0.0610.7465.5589.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,673.631,535.0058.2 %5.0705.8264.2990.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,255.841,774.0045.5 %5.0496.6552.3389.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,565.264,516.00-26.7 %0.0591.7320,459.07-3,357.5 %0.0
สพ.ภูเก็ต10,246.552,857.0072.1 %5.0333.06113.2566.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 71,155.82106,777.50-50.1 %0.0931.22840.959.7 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,750.83941.0065.8 %5.0268.46109.5459.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,646.452,520.0030.9 %5.0667.79169.4574.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,588.595,654.88-23.2 %0.0991.06101.2489.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,978.732,925.0026.5 %5.0819.9271.7591.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,749.59815.0070.4 %5.0258.2798.2961.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,023.592,920.003.4 %1.5420.58308.8926.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต50,023.9213,784.0072.4 %5.0639.83212.8966.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,970.802,917.201.8 %0.5240.28122.0049.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง14,178.0216,929.00-19.4 %0.0320.38380.00-18.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,379.8326,748.6039.7 %5.0640.160.00100.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต108,277.2023,096.5978.7 %5.0464.04231.8050.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต19,201.069,634.0049.8 %5.0355.680.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,895.5617,568.00-36.2 %0.0989.911,465.68-48.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,376.882,851.0015.6 %5.0477.6397.3779.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,426.95641.0073.6 %5.0230.4275.2867.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,002.9614,011.0063.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 609,930 446,635 26.77 % 33,743 31,028 8.05 %