สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,751.2510,823.00-127.8 %0.01,706.75147.3091.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,965.33224.0095.5 %5.0216.9289.3058.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,130.3948,656.5621.7 %5.0227.98537.44-135.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี14,829.7913,798.567.0 %3.585.80172.54-101.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,937.552,442.4064.8 %5.070.7162.1412.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,128.8316,176.00-291.8 %0.01,245.91338.1072.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 82,063.056,230.38-202.0 %0.0652.830.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,903.9367.9097.7 %5.0825.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,122.585,881.5858.4 %5.04,634.8822.8099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,705.5218,124.4612.5 %5.02,940.25232.5092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 216,393.487,380.4455.0 %5.01,723.220.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี3,913.781,789.0054.3 %5.0216.520.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.9360.8082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,029.81528.0086.9 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,456.38335.0090.3 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,635.06873.0084.5 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,559.85202.0096.4 %5.0342.860.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,546.68808.0077.2 %5.0461.3347.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,981.57443.0092.6 %5.0337.3127.6991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,922.46728.0087.7 %5.0510.6963.9187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,388.61525.0084.5 %5.0316.790.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,893.66186.0096.8 %5.0310.2523.6392.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,220.81221.0093.1 %5.0319.886.3098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,913.81576.0090.3 %5.0243.0340.1083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,767.68528.0086.0 %5.0234.7133.3785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,833.46278.0095.2 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,730.17826.0077.9 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,405.82861.0074.7 %5.0386.6664.4383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,902.4692.0098.4 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,595.808,148.0029.7 %5.0768.3294.0587.8 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,358.911.00100.0 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 83,936.759,424.80-139.4 %0.01,592.32774.2551.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,864.8110,152.6067.1 %5.09,804.97393.3096.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,351.941.00100.0 %5.0381.87125.4067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,513.151,801.0028.3 %5.0463.06254.6045.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,972.811,179.0060.3 %5.0627.75491.1521.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,498.131,549.0055.7 %5.0521.66142.5072.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,119.191,984.0036.4 %5.0386.950.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,672.693,048.2346.3 %5.01,377.08844.5538.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,221.801,573.7251.2 %5.08,054.9937.5099.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,886.411,162.0059.7 %5.0897.3628.5096.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,992.341,001.0066.5 %5.0891.60192.7578.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,856.043,849.480.2 %0.51,072.82756.2029.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,325.623,779.9612.6 %5.01,639.98343.6579.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,589.545,821.19-26.8 %0.01,962.551,008.5548.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี41,484.768,350.0179.9 %5.01,779.89853.1052.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,668.574,116.64-54.3 %0.0627.68221.3564.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,749.912,054.0056.8 %5.01,643.30225.7986.3 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,684.262,723.0041.9 %5.01,374.03246.8782.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,232.282,086.006.6 %3.0963.031.8599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,055.9422,739.00-275.5 %0.01,624.29342.0078.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี223,727.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,510.318,494.200.2 %0.52,633.27140.6094.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,758.471,881.0050.0 %5.01,057.16324.9069.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,634.305,191.10-42.8 %0.01,341.64274.0179.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,779.449,094.2215.6 %5.04,148.02421.0489.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,601.697,343.3114.6 %5.03,368.961,834.3545.6 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,109.085,347.0024.8 %5.0110.560.9599.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,881.24943.0049.9 %5.081.1633.7658.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,881.24766.0059.3 %5.089.6171.4020.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,074.74706.0077.0 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,684.921,157.0068.6 %5.01,205.9325.6597.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,908.72587.0079.8 %5.0787.57179.5577.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,650.932,892.0020.8 %5.0701.21220.4068.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,729.6450,496.00-419.0 %0.02,502.381,444.9342.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,604.032,831.0021.4 %5.0901.69302.1066.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,573.9811,842.40-80.1 %0.01,586.26125.6992.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,198.0616,150.99-13.8 %0.02,320.363,690.75-59.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,508.971,470.0088.2 %5.01,434.131,134.3020.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,704.874,841.00-30.7 %0.01,148.90191.9083.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,906.532,420.0038.1 %5.01,205.9443.7096.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,653.103,659.0021.4 %5.01,396.12122.5591.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,778.774,849.00-1.5 %0.0920.7285.5090.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,031.3718,635.0028.4 %5.0837.53249.8570.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,028.3012,444.00-37.8 %0.0621.4499.7583.9 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี71,207.3367,236.035.6 %2.51,467.31699.0652.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,413.0813,920.003.4 %1.52,429.03347.6585.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,189.252,993.0042.3 %5.0692.5140.2194.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,994.873,989.0033.5 %5.01,905.21447.4576.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี14,502.6317,184.00-18.5 %0.0833.92247.2370.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,678.402,008.0045.4 %5.0681.03200.8670.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,483.049,753.24-180.0 %0.01,624.30130.1592.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,080.417,222.00-77.0 %0.0958.74665.9530.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,629.293,023.9216.7 %5.0681.01207.1369.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 116,835.314,885.8071.0 %5.01,144.5942.2596.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 227,773.668,898.0068.0 %5.02,164.57113.7594.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 314,462.7715,430.66-6.7 %0.01,659.01145.6691.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)52,350.698,427.2483.9 %5.04,195.24171.1395.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,490.893,065.8531.7 %5.0280.280.9599.7 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,094.403,792.3868.6 %5.0271.4780.0070.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี217,634.7024,183.0088.9 %5.01,254.25286.7577.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ11,058.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.90ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี37,635.014,553.6487.9 %5.01,111.2238.9596.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี17,279.8724,833.00-43.7 %0.0989.40826.4316.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี31,946.2210,220.0068.0 %5.0822.2438.0095.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา18,692.927,087.0062.1 %5.01,015.0275.5192.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,794.1411,604.0074.7 %5.01,000.42216.9878.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี60,410.4423,338.4261.4 %5.021,827.601,855.5591.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี35,262.3122,917.0035.0 %5.01,158.72193.9483.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,013.511.00100.0 %5.01,266.2946.1096.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,740.672,717.0027.4 %5.0744.55374.3049.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,146.877,839.00-52.3 %0.01,541.3160.8096.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,368.401,327.0044.0 %5.0455.980.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,317.13684.0070.5 %5.0695.86107.9784.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,512.0418,242.0025.6 %5.07,438.683,706.9650.2 %5.0
รวม 1,309,798 741,564 43.38 % 153,185 32,698 78.65 %