สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,237.78969.8056.7 %5.0347.66253.6427.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบ315.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง63,871.1536,852.1842.3 %5.0403.5567.8683.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,811.011,828.2035.0 %5.0537.820.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,736.321,358.6050.3 %5.0537.8252.2790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,460.6410,824.0013.1 %5.01,945.00190.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,054.66574.0085.8 %5.0260.7861.0976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,580.30141.0096.1 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,536.72399.0088.7 %5.0321.1436.1088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,280.68236.0092.8 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง9,712.7911,527.70-18.7 %0.01,241.4148.1796.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,225.794,195.81-30.1 %0.0766.01415.2745.8 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,327.11346.0085.1 %5.0458.67112.1075.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,920.052,148.0045.2 %5.0747.01487.4034.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,892.241,755.9039.3 %5.0613.9273.6088.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,796.741,326.3052.6 %5.0575.86159.7872.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,085.091,127.0063.5 %5.0556.83260.9953.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,523.062,191.0013.2 %5.0432.09212.7650.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,636.24675.0081.4 %5.0918.17196.4278.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,896.02311.4089.2 %5.0613.90148.2675.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,233.245,607.5654.2 %5.0994.20100.8889.9 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง47,645.3442,754.0010.3 %5.0362.76195.0046.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,463.791,555.0055.1 %5.0472.59151.7867.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 3,841.502,899.9924.5 %5.062.3248.5622.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,047.901,436.7052.9 %5.0632.900.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,565.51846.4067.0 %5.0480.7750.7189.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,297.202,543.0022.9 %5.0651.91171.0073.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,621.9031,987.40-319.7 %0.01,304.67643.8350.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,691.905,702.00-54.4 %0.0937.15481.2148.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,260.791,752.8046.2 %5.0632.90118.5181.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,566.596,675.74-87.2 %0.0823.0658.0992.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,818.922,248.0020.3 %5.0575.85373.3535.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,945.944,236.00-43.8 %0.0613.88563.048.3 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,783.832,295.1017.6 %5.0461.66264.6742.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,638.551,810.0061.0 %5.0746.9993.7887.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,629.511,245.9052.6 %5.0461.750.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง39,034.662,928.0092.5 %5.012,023.4846.8299.6 %5.0
รจจ.ระนอง 1,004,578.8024,328.8397.6 %5.09,304.24147.5098.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,176.40404.9081.4 %5.0366.6751.6385.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,576.553,901.0048.5 %5.01,374.52151.3889.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,040.42926.0069.5 %5.0670.9595.7585.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,140.164,782.47-52.3 %0.0689.95163.2276.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,155.331,984.5037.1 %5.0451.10234.1248.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง2,850.582,932.00-2.9 %0.0575.85278.3551.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง15,310.0811,226.0026.7 %5.02,332.70265.8688.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,009.752,869.0028.4 %5.0114.85110.843.5 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,325.969,767.9968.8 %5.0885.77144.8083.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,531.889,966.1226.4 %5.0484.45689.45-42.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี10,503.814,891.8253.4 %5.0593.6790.2284.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง3,432.5817,978.53-423.8 %0.01,470.761,393.355.3 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,231.071,790.0044.6 %5.0746.99147.3380.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,660.581,959.0026.4 %5.0423.72113.4873.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,263.598,620.5243.5 %5.03,091.431,574.2149.1 %5.0
รวม 1,410,459 305,639 78.33 % 57,671 11,887 79.39 %