สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,305.32790.0065.7 %5.0467.39171.5063.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร18,465.433,561.0080.7 %5.071.7619.7872.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,292.253,958.00-20.2 %0.0733.6492.4787.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,816.43952.0066.2 %5.0638.54102.2784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,858.388,981.0056.9 %5.01,893.59336.3082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,126.551,600.0061.2 %5.0314.8533.2589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,001.29446.0088.9 %5.0297.5033.2588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,547.76261.0092.6 %5.0257.7539.9084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน7,186.02922.0087.2 %5.0492.7861.7087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,456.41397.0088.5 %5.0387.4544.9088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,336.53253.0092.4 %5.0478.986.8598.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,423.78570.0083.4 %5.0305.4164.8078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,652.24563.0084.6 %5.0322.0966.5079.4 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,380.206,878.00-103.5 %0.0752.88122.0783.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,764.235,507.0053.2 %5.01,113.94628.9443.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,901.321,667.0012.3 %5.01,018.86382.6262.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,869.09578.0079.9 %5.0657.55218.6066.8 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1428,106.228,509.2969.7 %5.09,730.913,249.0066.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,948.052,502.0015.1 %5.0657.55265.6059.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,889.963,040.20-60.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,269.122,712.0036.5 %5.01,132.98297.9573.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,315.672,889.0033.1 %5.0796.04246.5869.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,912.069,647.96-96.4 %0.01,266.06407.3567.8 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร57,830.3232,851.0143.2 %5.0574.64678.10-18.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,420.802,039.0040.4 %5.0790.66171.0878.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,610.905,733.00-24.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7053.1516.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,194.40833.0073.9 %5.0790.6652.2693.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,716.14232.0091.5 %5.0600.53296.2250.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,156.063,614.00-14.5 %0.0847.71396.0553.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร25,504.9448,697.62-90.9 %0.03,167.691,014.4268.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,429.102,195.3065.9 %5.01,437.231,194.4916.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,228.132,056.0036.3 %5.0847.7175.0791.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,696.6013,482.77-136.7 %0.01,418.19115.6291.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,450.642,069.00-42.6 %0.0752.63154.5779.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,431.192,970.0913.4 %5.0790.69251.1568.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,130.631,763.0043.7 %5.0809.68227.8971.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,040.282,002.0034.2 %5.0455.56102.6077.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,154.422,370.0024.9 %5.0619.5233.2594.6 %5.0
สพ.ชุมพร11,471.232,769.0075.9 %5.0752.63145.1080.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 41,025.5032,133.0021.7 %5.0852.31127.8785.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,271.21381.0083.2 %5.0467.3961.7586.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,174.041,373.0056.7 %5.0473.67152.9567.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,994.431,325.0055.8 %5.0695.61270.7561.1 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,329.085,496.00-27.0 %0.0933.9453.2094.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,816.431,437.0049.0 %5.0638.56151.8076.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,422.414,294.1020.8 %5.01,196.3078.8593.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,208.141.00100.0 %5.0783.22133.0083.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 137,260.597,612.0079.6 %5.01,984.90115.1694.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 26,365.369,351.87-46.9 %0.01,371.62177.6587.0 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล62,095.348,972.7285.6 %5.0238.86176.5726.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร160,673.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,564.019,307.7140.2 %5.0703.73159.0077.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน16,388.3110,480.0036.1 %5.0814.2853.7793.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,134.5322,899.00-19.7 %0.02,679.68399.0085.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,090.572,764.0045.7 %5.0790.661,226.46-55.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,447.73779.0068.2 %5.0486.43157.0667.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,882.4911,096.0055.4 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 546,760 322,564 41.00 % 57,773 19,193 66.78 %