สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,026.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ179.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,282.437,425.00-73.4 %0.0833.64122.4585.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,209.101,773.0044.8 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,048.8812,343.00-11.7 %0.02,993.69397.1086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,830.012,503.0048.2 %5.0283.9674.8473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,646.73925.0083.6 %5.0505.3773.3585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,835.58795.0079.3 %5.0311.491.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,783.19781.0079.4 %5.0312.8530.0590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,816.49675.0086.0 %5.0255.1121.5191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,697.08730.0080.3 %5.0137.1948.4764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,784.19691.0081.7 %5.0400.4016.7695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,744.94375.0092.1 %5.0299.1268.7277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ10,547.41637.0094.0 %5.0275.714.8098.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,815.77602.0087.5 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,028.36268.0093.3 %5.0410.707.2898.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,883.426,640.60-130.3 %0.0605.45113.3181.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,265.781,470.0065.5 %5.01,080.87223.2679.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,762.973,197.0315.0 %5.01,236.67264.5778.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,717.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ286.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1036,121.7335,225.002.5 %1.012,237.464,113.2066.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,543.163,729.0017.9 %5.0928.75919.451.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,562.402,551.500.4 %0.5554.87249.7955.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี16,184.3211,779.8527.2 %5.01,309.04359.9872.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,710.5420,746.00-63.2 %0.04,000.869,347.05-133.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,552.72955.0062.6 %5.0453.3454.4388.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,920.461,334.0054.3 %5.0586.43219.0862.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,845.135,146.00-33.8 %0.0890.71370.4258.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,984.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.14667.3853.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,625.492,942.0036.4 %5.01,213.99250.3979.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,968.226,986.8656.2 %5.01,822.49138.8392.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,636.453,565.002.0 %1.0852.68498.0941.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,422.552,034.0040.6 %5.0776.62115.1385.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,096.914,020.8434.1 %5.01,194.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,346.004,620.1027.2 %5.0757.6029.8696.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี12,330.782,752.9877.7 %5.0719.5738.0094.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี22,134.0119,410.0012.3 %5.01,829.51156.8591.4 %5.0
รจก.ลพบุรี 64,358.4656,075.0012.9 %5.01,003.47393.4760.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,751.711,356.0050.7 %5.0529.4134.4593.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,506.491,242.1064.6 %5.0757.60171.6077.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,165.431,409.0055.5 %5.0681.5485.7487.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ7,968.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,133.627,770.08-88.0 %0.01,501.53721.1552.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,457.127,453.11-67.2 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 120,466.1018,165.0011.2 %5.01,246.05306.2775.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 233,778.7514,404.0057.4 %5.03,228.63374.4388.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,498.899,875.88-558.9 %0.0205.08486.34-137.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี135,828.4264,220.0052.7 %5.02,036.45649.1168.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี14,827.146,737.0054.6 %5.0577.7929.2394.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ9,097.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ458.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง20,118.2213,844.0031.2 %5.0740.53753.19-1.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ78,961.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ282.79ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,003.271,129.1462.4 %5.01,186.3924.9897.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ27,694.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,258.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,041.554,186.00-3.6 %0.0871.6917.1998.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,024.702,384.8021.2 %5.0627.06223.4764.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,203.9132,012.69-38.0 %0.03,637.098,516.27-134.2 %0.0
รวม 582,147 411,893 0.00 % 59,409 31,787 0.00 %