สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,082.383,064.900.6 %0.51,488.450.9599.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 664,794.735,886.0090.9 %5.0225.59212.805.7 %2.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,850.93642.0083.3 %5.0604.52277.6354.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา63,185.3219,396.0169.3 %5.0204.29273.00-33.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,778.958,420.6966.0 %5.091.41117.23-28.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,368.7510,794.00-101.1 %0.01,346.17151.0588.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,116.131,629.7647.7 %5.0775.6745.3194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,241.8941,163.42-40.8 %0.08,309.810.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,651.5724,674.86-32.3 %0.03,781.57416.3789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43228.0095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา3,627.01868.0076.1 %5.0525.2667.4187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,436.31473.0086.2 %5.0432.4958.3186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,462.54292.0091.6 %5.0388.7468.9282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,871.06488.0087.4 %5.0278.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,403.87373.0089.0 %5.0246.3833.2586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,555.86163.0095.4 %5.0338.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,320.48421.0087.3 %5.0460.0144.1790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,343.09733.0078.1 %5.0283.0220.0592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,077.54825.0083.8 %5.0420.4651.3087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5324.7094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,309.60375.0088.7 %5.0201.5764.6068.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,303.78638.0080.7 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,231.18326.0089.9 %5.0223.380.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,244.35350.0089.2 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,429.53250.0092.7 %5.0194.4930.4084.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,010.2215,350.68-70.4 %0.01,638.12396.0075.8 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,978.3620,819.99-73.8 %0.02,171.17333.4584.6 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,990.9158,453.00-631.5 %0.02,058.45362.0982.4 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,585.5217,773.47-85.4 %0.01,441.87331.0077.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,799.158,066.97-348.4 %0.0844.59158.7581.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,792.819,284.55-60.3 %0.02,069.65857.2558.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,343.8113,136.00-78.9 %0.02,045.691,501.9526.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา2,703.111,564.2042.1 %5.0737.66149.8279.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา4,223.614,564.00-8.1 %0.0729.40999.40-37.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,114.025,135.1816.0 %5.01,545.11143.0090.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,300.323,776.9028.7 %5.0965.97340.0064.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1628,434.0056,665.34-99.3 %0.08,796.483,807.6056.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,724.991,136.0069.5 %5.01,291.52109.2491.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,223.603,000.006.9 %3.0794.68260.3067.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,011.291,230.0069.3 %5.01,175.002,090.95-78.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,265.382,823.6933.8 %5.01,545.10399.0074.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,875.693,537.2027.5 %5.01,842.971,216.1634.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,473.0810,279.8023.7 %5.01,620.8989.8094.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,160.125,030.88-20.9 %0.01,963.86887.7954.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,432.993,496.00-43.7 %0.0572.41299.0147.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,219.563,453.7233.8 %5.01,669.44630.1162.3 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,672.482,785.8324.1 %5.01,023.45190.0581.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 94,255.881,396.2067.2 %5.01,425.5967.2495.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา18,266.0522,288.52-22.0 %0.02,721.55328.7087.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,369.7711,031.483.0 %1.54,101.671,998.4551.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,059.7810,940.00-80.5 %0.02,125.10783.7563.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,900.232,246.0042.4 %5.01,041.91508.8251.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)2,701.483,355.49-24.2 %0.0892.71106.9988.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,494.7612,931.004.2 %2.04,745.072,016.3257.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,183.2111,843.812.8 %1.03,912.301,734.8255.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก40,106.7429,592.8726.2 %5.0492.19322.7134.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2036.8243.5 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,948.66743.0061.9 %5.072.6370.113.5 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,019.672,148.0046.6 %5.0927.7790.2590.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,958.941,552.0047.5 %5.0756.67335.4855.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,648.274,019.00-10.2 %0.01,152.52835.8027.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,938.7919,905.93-186.9 %0.02,277.95636.5572.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,285.712,119.8750.5 %5.0585.8790.9384.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,503.4511,412.05-8.7 %0.03,133.67249.2592.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,879.3019,240.0019.4 %5.02,554.341,054.5058.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,444.462,604.6024.4 %5.0908.78127.3086.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,093.142,502.4038.9 %5.01,156.01356.2569.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ6,261.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,506.962,803.0037.8 %5.01,213.03171.9585.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,357.0312,468.00-132.7 %0.01,060.9167.9993.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา61,108.3624,190.2060.4 %5.0728.9342.7394.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา38,211.9920,195.0047.2 %5.0706.22237.5966.4 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา82,816.9569,312.0016.3 %5.01,346.85399.3470.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 44,149.89200,554.59-354.3 %0.0942.69210.1977.7 %5.0
ทสญ.สงขลา 31,582.1418,020.6142.9 %5.0769.79288.0162.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา63,569.8383,428.01-31.2 %0.01,274.86366.6971.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,268.2614,871.602.6 %1.01,938.65759.9060.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,619.61939.0064.2 %5.0623.5653.2991.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,178.421,298.0059.2 %5.0889.76355.2460.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา27,561.6217,780.0035.5 %5.01,751.59294.5083.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,060.561,723.0057.6 %5.011,808.11197.9998.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,179.496,610.32-7.0 %0.01,669.35295.4582.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,561.223,500.1323.3 %5.01,327.130.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา3,938.954,700.83-19.3 %0.0922.98714.6522.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา5,246.578,264.26-57.5 %0.01,003.88536.7046.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,248.053,284.0037.4 %5.01,003.88122.5387.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 126,790.8110,565.1960.6 %5.01,006.87162.4583.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 231,504.217,838.2075.1 %5.01,227.4785.5093.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 361,786.508,577.7186.1 %5.01,643.40425.4274.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)13,900.398,060.9842.0 %5.064,790.47243.1599.6 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,353.237,260.5258.2 %5.0123.69102.1717.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา12,051.3010,998.008.7 %4.0318.3642.0586.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา7,390.514,403.3440.4 %5.0194.2514.5092.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่40,105.7223,675.4641.0 %5.0944.03826.0012.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,869.1114,652.0055.4 %5.0877.72470.3646.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา32,407.0213,051.0159.7 %5.0918.79320.6065.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ4,062.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ259.29ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร82,495.2818,115.0078.0 %5.0956.43147.2584.6 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา25,336.2818,024.0028.9 %5.0882.87201.1377.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ14,106.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.86ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,716.3510,308.0065.3 %5.0758.56198.1773.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,137.671,551.5527.4 %5.01,204.6290.0092.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,339.7513,949.99-34.9 %0.02,964.911,229.6958.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา60,162.6335,233.3741.4 %5.01,049.66380.5863.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,699.491,257.0066.0 %5.01,191.75228.9180.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,876.744,117.99-6.2 %0.0664.14402.9839.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,413.806,034.00-11.5 %0.01,793.700.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,892.966,105.82-56.8 %0.01,420.26170.9588.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,696.661,653.0038.7 %5.0443.2022.6394.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,523.03741.0070.6 %5.0585.53152.9573.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 949,890.5847,138.505.5 %2.59,181.468,803.904.1 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา25,286.093,062.1687.9 %5.03,239.735,200.23-60.5 %0.0
รวม 1,585,872 1,315,799 17.03 % 230,157 54,741 76.22 %