สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,896.891,115.0041.2 %5.0392.6595.0075.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,212.9410,572.5066.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,748.623,993.30-45.3 %0.0468.7299.7578.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,266.44986.0069.8 %5.0433.0358.4186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล7,751.245,508.5528.9 %5.01,818.85236.5587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,847.0441.0098.9 %5.0272.7757.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,347.12611.0081.7 %5.0167.7870.3058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง2,990.48210.0093.0 %5.0239.6376.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,627.55375.0089.7 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,413.27533.0084.4 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,392.74483.0085.8 %5.0336.6342.7587.3 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,963.388,057.9932.6 %5.0840.74368.6056.2 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,451.933,764.0015.5 %5.0510.0789.3082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,103.473,647.00-17.5 %0.0715.93328.7054.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,462.361,186.2051.8 %5.0430.69139.6567.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,706.112,115.0055.1 %5.01,324.44517.7560.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,038.461,333.0056.1 %5.0620.850.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,826.921,170.0058.6 %5.0525.77290.0044.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,366.361,620.0031.5 %5.0392.65832.20-111.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,378.963,769.0013.9 %5.0943.96392.3558.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,022.012,288.0043.1 %5.01,001.17255.5574.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,931.301,122.0061.7 %5.0582.57157.7072.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,492.328,757.93-95.0 %0.0979.28361.9563.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,010.732,010.0033.2 %5.0639.8686.4586.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,209.00526.0076.2 %5.045.0466.29-47.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล2,896.52819.0071.7 %5.0658.8733.8394.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,697.561,475.0045.3 %5.0525.77165.7768.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,915.673,762.613.9 %1.5734.9496.9086.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,506.1112,653.38-129.8 %0.01,248.37631.3049.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,252.592,004.0052.9 %5.01,058.21270.7574.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล2,918.701,368.0053.1 %5.0620.85119.0080.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,429.138,965.25-20.7 %0.01,153.29107.3590.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,185.871,243.0088.9 %5.0582.81169.9370.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,245.813,047.006.1 %3.0791.99303.0561.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,778.931,439.0048.2 %5.0563.80145.7374.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,138.321,486.0052.6 %5.0662.09275.5458.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,980.901,468.0050.8 %5.0487.730.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,241.738,031.0028.6 %5.0347.85198.7942.9 %5.0
รจจ.สตูล 33,364.8336,201.99-8.5 %0.0633.62275.5856.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,364.98386.0083.7 %5.0354.6276.0078.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล2,965.761,757.0040.8 %5.0620.85177.6571.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,488.621,550.0037.7 %5.0430.69207.1051.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,593.923,225.5529.8 %5.0811.01107.3586.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,458.002,473.0044.5 %5.0620.682.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,480.543,441.6037.2 %5.0770.65117.3084.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล10,510.347,306.7730.5 %5.01,268.60158.6587.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,237.523,788.7810.6 %5.0169.54104.1338.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล39,516.2940,248.00-1.9 %0.0787.0716.2097.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,762.8112,174.6548.8 %5.0633.63490.2022.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู22,364.4611,293.0049.5 %5.0612.06138.8677.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,996.9612,659.62-26.6 %0.01,390.28582.3558.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,970.701,738.9041.5 %5.0620.85263.7657.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,363.16638.0073.0 %5.0354.6243.7087.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,103.519,194.2373.0 %5.02,486.513,108.61-25.0 %0.0
รวม 393,188 261,633 33.46 % 36,141 13,164 63.57 %