สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,247.00631.0071.9 %5.0399.3184.7878.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,787.376,361.4027.6 %5.0125.1627.5778.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,993.859,043.3754.8 %5.071.2968.913.3 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,811.511,187.0057.8 %5.0627.4995.0084.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,006.492,107.0029.9 %5.0691.720.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง13,536.895,325.2660.7 %5.02,357.93756.2067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,723.53932.0083.7 %5.0265.040.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,651.40808.0077.9 %5.0237.4783.1465.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,773.44679.0082.0 %5.0334.4381.4775.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,268.36481.0085.3 %5.0255.0782.4067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,348.65394.0088.2 %5.0253.0182.0067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,354.60346.0089.7 %5.0314.7481.4474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,359.59217.0093.5 %5.0282.8560.8378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,178.63513.0083.9 %5.0317.3672.3477.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,352.00309.0090.8 %5.0158.8061.3761.4 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,357.584,936.3056.5 %5.0770.769.0098.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,313.715,135.54-19.1 %0.01,216.98262.2078.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,751.442,125.0022.8 %5.0551.42163.0270.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,029.101,684.0058.2 %5.01,121.89433.0761.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,303.08972.0077.4 %5.0647.2095.0085.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,334.86824.0075.3 %5.0741.5855.0092.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,983.871,626.0059.2 %5.01,159.93471.1559.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,812.512,223.00-22.6 %0.0464.85175.7562.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,370.812,432.0654.7 %5.01,235.98379.0569.3 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง2,607.972,730.74-4.7 %0.0475.36419.9011.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,403.738,563.09-15.7 %0.01,654.35144.7091.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง108,029.0586,735.9919.7 %5.0472.64584.00-23.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,155.492,800.0011.3 %5.0760.60137.7781.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,994.043,382.6543.6 %5.05,137.5445.3599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,183.363,706.0028.5 %5.078.0681.96-5.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,030.10862.0071.6 %5.0779.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,765.421,218.0056.0 %5.0608.4767.9088.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,492.372,550.0027.0 %5.0798.6385.5089.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,673.9019,854.83-249.9 %0.04,221.13565.0086.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง5,028.634,082.0018.8 %5.01,350.09142.4489.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,379.001,606.0070.1 %5.0779.6159.4492.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,004.3412,825.07-42.4 %0.01,331.76103.5592.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,207.292,082.0050.5 %5.01,064.84209.0080.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,682.034,055.00-10.1 %0.0912.73133.0085.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,133.641,740.0044.5 %5.0760.58158.6579.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,960.162,169.0045.2 %5.0834.37114.0086.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,796.573,897.00-39.3 %0.0589.4556.5290.4 %5.0
สพ.ตรัง11,943.609,605.0019.6 %5.0944.84198.5579.0 %5.0
รจจ.ตรัง 147,354.3450,260.0065.9 %5.0994.29429.4156.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,329.06631.0072.9 %5.0456.3430.4093.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,622.912,287.0036.9 %5.0912.7398.8089.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,186.37533.0075.6 %5.0551.4238.0093.1 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,390.534,912.00-11.9 %0.0969.76109.2588.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,317.191,396.0057.9 %5.0431.2178.8581.7 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,602.734,506.782.1 %1.0760.58131.1082.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,101.102,176.1776.1 %5.0721.1860.8091.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 16,175.897,777.73-25.9 %0.01,227.1075.0093.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 221,325.589,528.4355.3 %5.01,324.65160.5587.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่7,742.037,243.166.4 %3.02,374.17314.6486.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,726.864,207.1437.5 %5.0155.86180.50-15.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง76,157.1224,098.0068.4 %5.01,317.61146.3088.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง20,107.5914,485.9928.0 %5.0636.89150.1076.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,169.9313,881.8023.6 %5.0667.37216.7567.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง6,366.248,188.56-28.6 %0.0518.40184.5064.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ7,165.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,641.102,581.8182.4 %5.0615.99140.6077.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,765.0216,200.0068.7 %5.0758.6091.6687.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,022.8015,149.00-51.1 %0.01,773.59624.1064.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,566.0524,009.9934.3 %5.0708.37114.2683.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,933.192,248.0042.8 %5.0874.68359.0159.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,764.02778.0071.9 %5.0475.3683.2882.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง28,048.5511,118.0160.4 %5.03,634.824,910.79-35.1 %0.0
รวม 808,537 453,954 43.85 % 61,018 15,719 74.24 %