สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,619.41877.0066.5 %5.0371.0974.7579.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง8,870.691,940.0678.1 %5.059.1484.26-42.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,769.604,590.00-65.7 %0.0615.8840.8593.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,613.551,196.0066.9 %5.0542.2746.4991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,991.526,656.0239.4 %5.02,329.76163.6593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,746.88521.0086.1 %5.0328.4326.7991.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,443.36423.0087.7 %5.0243.8521.3991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,343.57437.0086.9 %5.0228.5530.9286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,398.00480.0085.9 %5.0241.2857.4576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,429.90274.0092.0 %5.0383.9634.0191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,326.52151.0095.5 %5.0282.4644.6084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,346.36417.0087.5 %5.0145.8429.2779.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,460.78434.0087.5 %5.0166.1053.2967.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,770.375,419.26-13.6 %0.0905.48288.8068.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,518.22803.0068.1 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,265.753,273.0037.8 %5.0790.4354.1593.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,945.531,535.0047.9 %5.0484.89161.2566.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,330.021,084.0075.0 %5.0694.36296.6257.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,705.942,487.0032.9 %5.0846.51836.001.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,994.171,949.002.3 %1.0476.86282.0040.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,628.583,532.0023.7 %5.01,359.92429.3668.4 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,607.522,289.0036.5 %5.0512.63220.0857.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,928.197,988.2642.6 %5.01,207.81186.2284.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,182.212,898.608.9 %4.0694.38133.0080.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,881.241,212.0035.6 %5.045.5473.87-62.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,465.37439.0082.2 %5.0447.1635.1592.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,954.421,243.0057.9 %5.0504.21441.7512.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,523.182,893.8417.9 %5.0713.39159.6077.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง21,652.0136,255.50-67.4 %0.01,226.83936.3223.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,111.373,411.0033.3 %5.01,436.69316.5878.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,221.701,996.0052.7 %5.0618.68115.6381.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,186.307,763.22-49.7 %0.01,226.81140.1188.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,353.05666.0080.1 %5.0580.1828.5095.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,155.063,167.00-0.4 %0.0713.39419.9141.1 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,587.133,790.00-5.7 %0.0525.0459.6588.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,677.501,711.0063.4 %5.0922.57168.4681.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,972.433,724.6937.6 %5.0675.4043.3893.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,282.331,663.0085.3 %5.02,843.38268.5690.6 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 51,744.9628,635.4644.7 %5.0846.66461.3945.5 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,347.0312,488.66-70.0 %0.0387.22470.55-21.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,672.51685.0074.4 %5.0390.1396.9075.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,438.09669.9072.5 %5.0518.51114.0078.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,701.894,732.60-0.7 %0.0922.570.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,241.52641.0080.2 %5.0751.4278.4389.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 24,767.487,350.43-54.2 %0.01,178.86243.7579.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 124,430.0210,444.9657.2 %5.01,064.99147.2586.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง64,175.063,032.4995.3 %5.0311.37233.7524.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง87,528.2136,624.0058.2 %5.01,552.28112.9592.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,430.7410,196.0062.8 %5.0699.46102.5185.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง171,934.0310,599.2093.8 %5.03,376.001,016.0069.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง15,725.905,784.0063.2 %5.0576.92193.8066.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,552.43255.6997.8 %5.0492.91253.6248.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,248.8910,410.0070.5 %5.0525.74227.5756.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,593.8216,854.00-59.1 %0.01,794.721,333.6625.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,081.002,354.1023.6 %5.0668.2940.3294.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,468.621,084.0056.1 %5.0481.7950.4189.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง21,493.4519,248.0010.4 %5.05,292.441,568.7770.4 %5.0
รวม 738,835 303,679 58.90 % 48,624 13,939 71.33 %