สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,253.26420.0081.4 %5.0369.2940.0189.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,922.147,642.4145.1 %5.075.1654.5027.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,011.694,365.60-45.0 %0.0559.45141.7474.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,978.842,129.0028.5 %5.0597.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,310.7812,653.0045.7 %5.02,556.15273.6089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี3,911.411,265.0067.7 %5.0211.2039.9081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,214.38356.0088.9 %5.0257.44117.8054.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,110.81572.0081.6 %5.0169.3413.3392.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,248.11633.0080.5 %5.0217.06104.5051.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,589.03458.0087.2 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,345.46374.0088.8 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,580.14255.0092.9 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,294.87271.0091.8 %5.0190.5348.4574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,481.32323.0090.7 %5.0195.99118.7539.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,112.48172.0094.5 %5.0233.41150.1035.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,802.38366.0090.4 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,306.52458.0086.1 %5.0250.21128.2548.7 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,817.505,095.40-33.5 %0.0589.5342.7592.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี4,904.141,750.0064.3 %5.0768.64463.6039.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,064.96859.0072.0 %5.0430.45235.6045.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,209.291,100.0078.9 %5.01,453.22270.7581.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,736.181,193.0056.4 %5.0559.47164.3570.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,140.95568.0081.9 %5.0578.48113.0580.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,750.821,469.0060.8 %5.0787.64486.0638.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,653.333,041.2516.8 %5.0548.22228.0058.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,676.444,400.345.9 %2.51,263.06305.9075.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,263.541,821.3244.2 %5.0635.52246.4361.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,528.059,358.0035.6 %5.01,282.08151.2088.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,231.862,435.0024.7 %5.0711.5868.1690.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,914.95710.0062.9 %5.038.8583.90-116.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,557.191,280.0064.0 %5.0711.600.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,608.352,711.00-3.9 %0.0464.41246.0547.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,203.483,708.4828.7 %5.0730.6147.5093.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,579.381,069.0083.8 %5.01,890.591,440.7023.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,826.094,137.0047.1 %5.01,377.14364.8073.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,471.041,080.0075.8 %5.0863.72421.0951.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี9,700.438,026.3117.3 %5.01,890.5938.0098.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,218.922,167.0080.7 %5.0540.44209.9061.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,238.541,720.0059.4 %5.0844.71380.0055.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,378.721,300.0086.1 %5.01,034.85239.4076.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,416.262,042.7753.7 %5.0865.91133.9584.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,625.862,034.6322.5 %5.0445.3784.5181.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี21,694.059,375.0056.8 %5.0460.5076.0083.5 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี67,560.9361,144.009.5 %4.5899.77282.0068.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,945.212,042.0030.7 %5.0597.48152.6174.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,298.432,843.3533.9 %5.0882.74246.1172.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,095.25967.2068.8 %5.0654.5395.2085.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,212.696,215.7853.0 %5.01,244.04206.1583.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,818.981,524.0060.1 %5.0901.76115.2487.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,151.95725.1882.5 %5.0939.79113.5087.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,707.451,915.5971.4 %5.01,046.33114.9089.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 316,158.688,438.4047.8 %5.0720.71142.0680.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 118,243.208,098.8055.6 %5.0721.57270.7562.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 227,608.588,278.2370.0 %5.0850.97217.5374.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,292.403,138.0550.1 %5.0276.18103.5562.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี54,190.6914,397.0073.4 %5.01,039.3887.2591.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี85,539.2215,224.0082.2 %5.0696.22591.8515.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,823.9414,626.0075.1 %5.0581.5848.4591.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี45,424.418,884.0080.4 %5.0654.56111.1583.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี18,450.947,872.0057.3 %5.0587.64298.0349.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี96,444.7420,407.2078.8 %5.0625.10629.85-0.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,685.7112,471.741.7 %0.51,418.521,210.2714.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,180.862,498.0021.5 %5.0559.4550.3591.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,424.26346.0085.7 %5.0350.28231.6833.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี47,821.6911,898.0075.1 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 836,964 321,119 61.63 % 51,528 24,987 51.51 %