สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,584.83196.0092.4 %5.0482.63101.3479.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา74,615.7433,906.3754.6 %5.01,044.04381.3063.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,860.545,318.4077.7 %5.0403.9565.2083.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)61,659.149,359.7984.8 %5.01,003.98636.2336.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา3,262.941,718.0047.3 %5.0596.73122.4879.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,483.04410.0088.2 %5.0451.3339.8391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา24,047.3612,046.7149.9 %5.01,548.58142.9190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,219.42548.0083.0 %5.0172.92102.6040.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,226.66648.0079.9 %5.0201.3566.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,181.66256.0092.0 %5.0245.06114.0053.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,180.58464.0085.4 %5.0258.1590.2565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,148.22228.0092.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,383.74634.0081.3 %5.0262.3061.7576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6066.5086.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง9,328.526,740.5027.7 %5.0941.32449.2552.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,996.993,013.59-0.6 %0.0610.14485.4520.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.1351.3083.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,253.701,759.0066.5 %5.01,487.97379.4874.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,267.971,102.0066.3 %5.0614.3565.5589.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,556.84423.0083.5 %5.0558.70213.5761.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,897.732,743.0044.0 %5.0998.05665.0033.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,814.467,150.00-4.9 %0.01,456.9144.4496.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,432.912,946.7833.5 %5.01,262.29526.3058.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,894.032,196.0024.1 %5.0653.7852.7591.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,527.4912,322.0115.2 %5.01,376.39142.8889.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,998.272,415.0039.6 %5.0996.0775.8192.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39100.23-98.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,621.82528.0079.9 %5.0463.6247.3389.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา3,146.56628.0080.0 %5.0577.71129.4377.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,461.283,174.008.3 %4.0862.9595.8088.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,826.2411,093.00-129.8 %0.01,224.26632.5048.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,706.583,846.0067.1 %5.02,555.38582.6877.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,576.649,163.40-156.2 %0.0881.973,733.50-323.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,236.969,006.60-72.0 %0.01,170.1151.6595.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,512.151,479.0087.2 %5.0672.79262.6561.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,897.063,476.9610.8 %5.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,320.381,626.0062.4 %5.0767.92104.4286.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,443.682,499.9043.7 %5.0939.02241.6974.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,018.943,161.89-4.7 %0.0501.6550.7289.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,346.242,528.0075.6 %5.0624.81351.3643.8 %5.0
รจก.ยะลา 46,529.2852,843.14-13.6 %0.0938.83203.5078.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,109.384,720.00-51.8 %0.0615.75190.0069.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,261.862,421.0025.8 %5.0599.90169.2971.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,808.061,891.0032.7 %5.0459.23187.1559.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,746.985,202.00-38.8 %0.0939.02122.5586.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,428.641,225.0072.3 %5.01,212.01209.0782.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,444.839,861.00-121.9 %0.01,072.13572.0846.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา11,207.543,459.0269.1 %5.0439.533.2499.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 146,280.8217,355.1262.5 %5.0995.3284.7791.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 222,003.039,098.7558.6 %5.01,139.25174.7084.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,130.052,486.5984.6 %5.01,656.83329.0280.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 294,428.083,735.5196.0 %5.0421.0397.8576.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา65,778.139,368.0085.8 %5.01,286.20333.4574.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,921.4310,788.0061.4 %5.0651.4238.4794.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,547.0611,562.0043.7 %5.0613.47133.0078.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน44,124.4013,560.0069.3 %5.0649.55123.5081.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง38,379.509,909.0074.2 %5.0963.7985.5091.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา16,942.3022,668.00-33.8 %0.02,464.731,591.0035.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา35,067.3841,011.64-17.0 %0.0948.60328.8565.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,437.673,616.00-5.2 %0.0691.81233.2366.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,464.29168.0093.2 %5.0444.60371.4516.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา88,502.4620,166.0077.2 %5.020,115.228,490.1657.8 %5.0
รวม 947,481 417,870 55.90 % 69,909 25,896 62.96 %