สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,786.021,292.0053.6 %5.0481.24152.1468.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,121.0621,947.13-81.1 %0.066.19116.35-75.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส17,554.468,100.2053.9 %5.098.13129.15-31.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,508.705,590.62-59.3 %0.0462.24107.5076.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,031.391,468.0051.6 %5.0350.4234.4590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,224.0611,916.00-16.5 %0.02,611.03506.3580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,623.49758.0079.1 %5.0205.6598.4152.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,576.06239.0093.3 %5.0181.4199.3745.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,607.5513.0099.6 %5.0160.3833.9578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,310.27364.0091.6 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ2,561.95433.0083.1 %5.0286.0433.5988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,584.38417.0088.4 %5.0313.1690.9671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,437.70398.0088.4 %5.0343.7424.0593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,410.1624.0099.3 %5.0342.5533.5490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,023.81898.0077.7 %5.0406.6351.4387.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,380.74263.0092.2 %5.0252.0077.3269.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,015.6813.0098.7 %5.0222.4959.8573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,937.54275.0093.0 %5.0187.7082.8155.9 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,989.4723,482.68-135.1 %0.01,253.80606.0851.7 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,296.7713,185.60-28.1 %0.0739.101.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส2,760.035,916.00-114.3 %0.0595.34271.7054.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,424.191,370.0043.5 %5.0440.77197.6955.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,799.20862.0069.2 %5.0519.85332.5036.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,449.821.00100.0 %5.0333.2254.1583.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส3,040.611,669.6145.1 %5.0519.2274.7285.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,256.86438.0086.6 %5.0709.43165.5776.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ400.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,016.802,988.0025.6 %5.01,051.72841.7820.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,215.012,997.24-35.3 %0.0512.86172.5866.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,630.532,008.0056.6 %5.01,203.86594.4150.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,348.58816.3075.6 %5.0747.46244.9767.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ13,490.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ100.12ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส51,797.4484,874.18-63.9 %0.0444.19230.5048.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,175.71893.0071.9 %5.0633.37550.7713.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,402.084,631.0055.5 %5.0257.9970.1772.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,443.49293.0091.5 %5.0785.5034.4595.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,960.93594.0079.9 %5.0595.34173.4970.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,728.133,022.6086.7 %5.08,486.9894.3498.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,909.7625,221.10-58.5 %0.03,504.782,631.1224.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,297.574,169.0021.3 %5.01,508.101,637.80-8.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,257.092,305.0056.2 %5.0842.56171.8279.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,093.228,863.00-74.0 %0.01,326.9293.8892.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส8,085.471,240.0084.7 %5.0709.43274.5561.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,653.383,784.00-3.6 %0.0994.67557.6543.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,866.722,016.0047.9 %5.0747.46280.9362.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส3,911.622,617.0033.1 %5.01,032.70148.5185.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,619.972,280.0013.0 %5.0538.2956.1689.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส13,398.488,760.0034.6 %5.0566.1283.3885.3 %5.0
รจจ.นราธิวาส ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,868.902,306.0019.6 %5.0595.3497.8083.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,260.903,828.0010.2 %5.01,127.78152.0086.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,756.452,104.0023.7 %5.0595.34173.8570.8 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,277.062,978.5152.5 %5.01,298.90354.1572.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,559.892,015.0055.8 %5.01,260.9025.8298.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,889.504,417.019.7 %4.5975.66256.2573.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 199,608.969,894.8290.1 %5.01,200.49120.7689.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 217,257.4611,778.9431.7 %5.01,851.18432.2576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส67,080.966,541.2690.2 %5.02,574.08159.4593.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,402.281,884.00-34.4 %0.0299.79161.4646.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,710.146,120.0078.7 %5.0776.27178.7577.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก102,268.0611,785.3088.5 %5.0864.72579.9332.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,438.0817,485.96-40.6 %0.01,907.181,420.0925.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,288.612,434.8026.0 %5.0709.43240.7766.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,582.752,016.0021.9 %5.0481.25248.0248.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส57,918.7817,113.0070.5 %5.06,591.135,985.009.2 %4.5
รวม 720,693 370,409 48.60 % 61,883 22,966 62.89 %