สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ3,055.50848.0072.2 %5.0399.96101.5674.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 16,761.536,334.8862.2 %5.098.0733.4665.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,546.15416.0088.3 %5.0571.1025.4195.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,758.201.00100.0 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ17,369.3713,208.0024.0 %5.01,293.71770.8340.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,787.511.00100.0 %5.0418.9739.4690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,575.33473.0089.7 %5.0251.3149.8580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,571.96598.0086.9 %5.0393.05112.3571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,767.11761.0084.0 %5.0411.6457.5486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,591.33832.0081.9 %5.0258.0867.7673.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,522.73380.0091.6 %5.0338.9215.4595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,559.19552.0087.9 %5.0220.7654.8275.2 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ9,264.2313,827.79-49.3 %0.0875.36168.1580.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,356.415,446.29-1.7 %0.0875.36501.0242.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,232.55948.0070.7 %5.0457.01123.3173.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,847.122,549.0033.7 %5.0856.34179.2579.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,901.851,269.0056.3 %5.0571.1060.8189.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,064.731,308.0057.3 %5.0495.04280.1343.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ5,926.00995.0083.2 %5.01,407.81997.5029.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,747.982,037.10-16.5 %0.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ5,000.483,329.5033.4 %5.01,084.53474.5056.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,880.632,297.0040.8 %5.0685.2052.9992.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,448.099,768.01-119.6 %0.0856.34191.2677.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,162.001,542.0051.2 %5.0666.1833.4795.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,871.95824.0071.3 %5.0514.05299.6241.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,791.983,500.007.7 %3.5647.17190.0070.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,912.601.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ5,065.511.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ6,281.213,181.0049.4 %5.01,521.90361.0076.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,988.021.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,592.53998.0078.3 %5.0514.05158.2369.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,772.892,117.0043.9 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,254.383,757.0011.7 %5.0837.33259.3069.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,297.571.00100.0 %5.0837.330.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ3,280.521,619.0050.6 %5.0476.0250.7389.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ12,418.853,450.0072.2 %5.0685.20210.2969.3 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 37,836.9335,791.715.4 %2.5720.00261.0263.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,186.651,018.0068.1 %5.0437.99112.7674.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,225.1921,266.15-403.3 %0.0609.13312.3948.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ6,045.071,109.0081.7 %5.01,407.81126.6991.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,716.963,546.004.6 %2.0628.15231.6263.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,678.503,172.6132.2 %5.0970.44296.1269.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,756.552,693.7628.3 %5.0647.17109.2583.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ70,248.7714,083.9580.0 %5.01,642.67707.3056.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ8,280.305,410.0834.7 %5.0296.75191.9035.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ2,636.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,602.4820,923.00-97.3 %0.01,513.090.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ4,055.141,690.0058.3 %5.0628.15203.8367.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,191.32961.0069.9 %5.0437.99192.2356.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ18,215.8912,909.0029.1 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 378,266 213,746 43.49 % 41,722 11,630 72.13 %