สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี633.45797.00-25.8 %0.0180.8942.2876.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,604.104,426.003.9 %1.5439.8895.0078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,250.891,264.0061.1 %5.0496.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,539.707,709.52-2.3 %0.01,561.85334.4078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,839.291,128.0070.6 %5.0196.5135.2282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,741.68515.0086.2 %5.0153.5739.9074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,748.38710.0081.1 %5.0176.6336.8779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,886.67660.0083.0 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,730.45552.0085.2 %5.0145.6433.2577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,222.451,059.0074.9 %5.0195.2434.2082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,245.912,630.0019.0 %5.0558.18509.978.6 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,179.672,271.0045.7 %5.0740.80413.5344.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,188.671,968.0038.3 %5.0477.94254.1146.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,631.141,215.0053.8 %5.0325.81202.6837.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,370.503,270.5325.2 %5.0798.67731.938.4 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,905.603,992.39-109.5 %0.0360.72156.3056.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,554.323,859.0015.3 %5.0801.18310.6561.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,633.299,503.9224.8 %5.01,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,599.611,826.0049.3 %5.0592.04285.0051.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,157.291,483.0053.0 %5.0496.9634.5593.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,978.161,060.0064.4 %5.0363.8562.0682.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,589.723,909.00-8.9 %0.0530.57105.4580.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,073.296,541.18-7.7 %0.01,105.441,756.44-58.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,560.244,999.0023.8 %5.01,428.74388.9572.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,976.143,186.0019.9 %5.0570.4850.3891.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,375.369,665.62-15.4 %0.01,200.5569.6894.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,704.341,584.0086.5 %5.0215.70121.6843.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,647.713,740.92-2.6 %0.0649.09471.9427.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,606.392,809.00-74.9 %0.0582.59404.7030.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,511.731,791.02-18.5 %0.0592.04111.0081.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,025.583,623.3410.0 %5.0401.842.8599.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,289.722,345.0028.7 %5.0515.9757.7088.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 48,151.9049,303.57-2.4 %0.0601.79524.3012.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,600.891,453.0044.1 %5.0268.7738.0785.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,863.122,209.0042.8 %5.0496.96136.2672.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,897.771,501.0048.2 %5.0297.02102.9265.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,482.634,153.647.3 %3.5687.1247.5093.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี5,139.464,688.238.8 %4.0611.050.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,514.192,560.0069.9 %5.02,265.4554.4097.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,991.607,996.8020.0 %5.0720.2838.9794.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)31,448.675,359.0883.0 %5.0841.03164.9480.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,987.003,230.00-8.1 %0.068.36219.93-221.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี17,190.2917,312.29-0.7 %0.0313.1551.3083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,619.2511,384.0067.1 %5.0457.98306.5233.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี31,496.6715,632.0050.4 %5.0416.83285.8831.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี18,735.5915,536.0017.1 %5.0363.95966.00-165.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี16,845.547,661.0054.5 %5.0355.43115.0567.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี12,377.2914,643.01-18.3 %0.01,025.17542.6247.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,276.022,467.0024.7 %5.0463.07177.4161.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี715.44956.00-33.6 %0.0306.80120.3160.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี41,444.909,621.8676.8 %5.02,555.584,313.34-68.8 %0.0
รวม 436,780 273,761 37.32 % 31,385 15,536 50.50 %