สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,085.59846.0072.6 %5.0202.65106.7347.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,347.268,347.0045.6 %5.0123.9951.2558.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,464.883,292.005.0 %2.5563.4295.0083.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,209.542,370.0026.2 %5.0601.4154.6090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,951.0912,449.00-13.7 %0.02,312.86276.9288.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,816.06619.0083.8 %5.0206.0257.9371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,607.85843.0081.7 %5.0190.8752.0872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,992.98677.0083.0 %5.0172.7367.0761.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,218.75717.0086.3 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,928.22998.0074.6 %5.0318.0150.2784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง2,284.83277.0087.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,346.674,756.00-9.4 %0.0830.90626.5524.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,464.18616.0075.0 %5.0354.6698.5472.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,187.972,166.0048.3 %5.0905.71163.5781.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,732.494,866.64-30.4 %0.0787.9286.7789.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1248,876.6620,674.0057.7 %5.017,542.653,040.0082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,171.732,565.0019.1 %5.0506.34346.7531.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,556.414,714.0015.2 %5.01,438.15747.9848.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท33,387.7114,794.0055.7 %5.01,526.88270.6682.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,692.435,464.9018.3 %5.01,332.7485.6993.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,050.985,256.55-156.3 %0.0429.3879.0381.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,865.453,953.0018.8 %5.01,206.25206.2682.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ3,210.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ81.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,260.732,011.1438.3 %5.01,066.191.8599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,314.5012,045.00-126.6 %0.0981.77206.5879.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,993.11532.0086.7 %5.0848.58205.8975.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,636.711,726.0052.5 %5.0620.4755.2991.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,846.491,147.0059.7 %5.0430.31110.4974.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,859.004,393.71-13.9 %0.0753.58112.6385.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,519.684,110.0025.5 %5.01,152.91102.5191.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท15,050.643,100.0079.4 %5.01,533.24808.6947.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,374.0710,520.33-95.8 %0.01,152.9195.5091.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,697.783,989.0068.6 %5.0658.50274.5558.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท5,027.414,138.2017.7 %5.0734.53224.5169.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,405.514,455.00-1.1 %0.0810.601,076.71-32.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท4,638.902,997.0035.4 %5.0487.352.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท12,337.071,020.0091.7 %5.0544.40123.0377.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 35,181.7035,007.730.5 %0.5505.12321.0336.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,949.163,366.05-14.1 %0.0430.3134.7291.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,501.323,094.0011.6 %5.0599.08179.2370.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,315.962,724.0017.9 %5.0449.32154.1965.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,223.485,383.05-27.5 %0.0886.69165.3681.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,204.252,192.0031.6 %5.0563.4274.8086.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,453.693,860.50-11.8 %0.0487.35190.1961.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท322,761.568,524.1397.4 %5.01,262.9339.6496.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท76,489.7855,859.0027.0 %5.01,294.55225.9982.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท190,445.5212,824.0093.3 %5.03,348.322,032.0039.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,946.862,252.0077.4 %5.01,546.94819.7047.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,902.831,272.6767.4 %5.0620.47267.8056.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,087.401,137.0077.7 %5.0315.51300.744.7 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ6,653.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,053.92ประเมินไม่ได้0.0
รวม 931,665 294,942 68.34 % 55,898 14,771 73.57 %