สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,037.7754.0098.2 %5.0395.330.9599.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี5,110.655,163.24-1.0 %0.0719.9397.2186.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,521.702,095.0040.5 %5.0604.5457.5290.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,639.1121,900.607.4 %3.54,256.96586.5386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,130.163,274.0046.6 %5.0260.7266.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,939.051,172.0076.3 %5.0362.5459.3683.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,342.201,288.0070.3 %5.0195.6347.9675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,655.931,222.0073.8 %5.0227.2758.5274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,019.351,035.0074.2 %5.0191.2232.5483.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,297.411,228.0071.4 %5.0186.3632.0882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,322.61924.0078.6 %5.0316.8232.7589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,248.30685.0083.9 %5.0120.3831.9673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,208.04700.0083.4 %5.0158.7254.4165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน7,815.10514.0093.4 %5.0191.7725.6386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,149.36494.0088.1 %5.0194.7416.9491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,157.47473.0088.6 %5.0294.6662.2278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,329.301,566.0063.8 %5.0144.1742.3570.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,175.744,915.895.0 %2.51,214.37731.9339.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,716.464,140.0012.2 %5.0965.85175.4481.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,739.432,370.0050.0 %5.0547.50127.9776.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,266.921,410.0056.8 %5.0528.51322.5539.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,208.343,423.0018.7 %5.0832.721,127.03-35.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,455.045,004.12-103.8 %0.0446.93161.6763.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,662.103,374.0040.4 %5.01,384.17795.4042.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,534.473,055.0013.6 %5.0737.72324.2856.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,829.7017,073.00-57.6 %0.01,365.22432.2568.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,262.238,892.1113.4 %5.02,746.85194.7592.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี4,141.292,790.0032.6 %5.0851.73414.9051.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,631.202,633.1343.1 %5.01,421.9116.1598.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,863.368,482.964.3 %2.03,205.25717.2577.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,644.426,257.0818.1 %5.02,175.9947.5097.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,796.481,950.0059.3 %5.0617.1151.4391.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,390.142,128.0037.2 %5.0509.43252.7050.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,964.703,150.0020.5 %5.0775.74296.5261.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,806.856,481.2049.4 %5.01,207.25783.7535.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี10,073.58480.0095.2 %5.01,479.25223.2584.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,304.534,113.0022.5 %5.0609.49311.6048.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,990.4914,904.75-14.7 %0.02,107.0079.9996.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี19,371.422,878.0085.1 %5.06,328.3689.1198.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี4,120.35496.0088.0 %5.0813.69227.0572.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,808.303,655.0024.0 %5.0908.77235.8474.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,942.094,287.0013.3 %5.01,041.76298.8471.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,483.456,806.00-24.1 %0.0737.6266.2091.0 %5.0
สพ.สระบุรี14,755.469,504.5035.6 %5.0579.17278.6451.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี53,293.9762,130.99-16.6 %0.0854.90170.5280.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,966.6064.0097.8 %5.0420.40249.0040.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,512.571,508.4072.6 %5.0794.67313.5060.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,045.672,190.0045.9 %5.0699.59227.5067.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,385.047,363.890.3 %0.51,498.30323.9578.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,641.201,785.0061.5 %5.01,041.91229.1278.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,079.203,721.4226.7 %5.0509.43272.6546.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 117,270.7613,352.9122.7 %5.0926.5899.5989.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒33,583.7111,839.0464.7 %5.01,524.77324.8978.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,555.023,432.6870.3 %5.0364.40449.44-23.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี91,556.3655,674.0039.2 %5.01,447.72223.2584.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก28,431.8718,053.4036.5 %5.0714.33153.5078.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์49,541.2123,467.0052.6 %5.01,067.65496.1453.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี99,608.3438,768.0061.1 %5.0719.36435.2939.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี31,381.6818,193.0042.0 %5.0721.28468.7635.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี56,151.1815,809.0071.8 %5.0596.77166.3572.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค49,142.2014,580.0070.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,736.3318,716.590.1 %0.51,879.051,807.663.8 %1.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี14,939.7813,304.7210.9 %5.03,437.103,014.5012.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี43,606.7419,290.0055.8 %5.01,613.64482.3670.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี24,698.9915,791.0036.1 %5.01,054.21309.7070.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,832.545,168.0024.4 %5.01,098.96748.9831.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,173.251,635.0048.5 %5.0490.43229.2853.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,401.7014,276.0064.7 %5.03,467.183,092.0010.8 %5.0
รวม 987,398 558,556 43.43 % 71,904 24,377 66.10 %