สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,657.15577.0084.2 %5.0314.9966.0779.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,913.175,335.5061.7 %5.068.7899.58-44.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,758.407,373.075.0 %2.51,219.44878.5228.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,448.431,729.0049.9 %5.0350.4238.5289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 547,973.5125,737.0346.4 %5.09,801.22436.0395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.331,726.6866.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,367.4710,501.7248.4 %5.03,588.641,460.4559.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,348.9736,764.40-39.5 %0.04,267.15643.0984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,234.711,621.0061.7 %5.0392.5851.9786.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,930.281,687.0065.8 %5.01,178.96332.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,133.052,465.0059.8 %5.0404.9156.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,772.411,052.0084.5 %5.0358.01376.20-5.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,791.3169.0096.1 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,730.321,053.0077.7 %5.0222.9599.2155.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7028.0390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3654.1279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,106.261,378.0073.0 %5.0291.1059.9379.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,942.36330.0096.3 %5.0352.29377.15-7.1 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,276.13511.0088.0 %5.0313.0499.8968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,543.231,629.0070.6 %5.0386.9049.1087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,243.011,257.0070.4 %5.0315.61266.1515.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,944.859,764.00-64.2 %0.02,025.741,609.3020.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,774.433,382.0029.2 %5.01,046.89657.0837.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 221,928.0211,274.1048.6 %5.04,033.64524.4087.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,680.325,007.0025.0 %5.01,314.52294.6077.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,072.602,233.3763.2 %5.0765.41703.268.1 %4.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,347.444,684.2012.4 %5.0827.15308.1562.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,551.241,049.0070.5 %5.0648.96578.3310.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 966,473.0770,920.00-6.7 %0.022,981.129,855.1557.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,179.701,957.0053.2 %5.01,457.30573.8060.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,502.291,645.0053.0 %5.0498.91426.5514.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,756.762,732.0042.6 %5.01,161.43483.7758.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,838.536,786.9123.2 %5.01,729.84214.7087.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,065.844,169.00-101.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,023.583,821.0023.9 %5.01,162.39729.1237.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี6,237.183,760.0039.7 %5.01,392.80398.2171.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,007.953,529.0029.5 %5.02,527.681,186.6553.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,455.1721,239.00-3.8 %0.01,885.00254.7386.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 28,452.2114,154.8750.3 %5.07,972.114,169.5547.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)13,189.279,780.0025.8 %5.03,028.861,362.3055.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,977.083,096.0622.2 %5.0838.96291.6365.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)27,380.177,115.1174.0 %5.08,171.381,208.2485.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)23,384.7011,626.3750.3 %5.08,317.24823.0490.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,535.591,514.0072.6 %5.01,428.6133.2097.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,709.041,147.0069.1 %5.0558.06312.0344.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,245.0310,966.58-75.6 %0.01,350.60274.0079.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี55,011.9431,504.5342.7 %5.016,315.86272.6598.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,705.194,812.0015.7 %5.0926.29510.7544.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,026.821,336.0066.8 %5.0603.08356.2540.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,964.3324,135.65-169.2 %0.01,801.97166.3590.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,328.603,828.0011.6 %5.01,010.26463.8654.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,844.626,426.00-9.9 %0.01,318.70217.1883.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,369.4310,883.97-30.0 %0.01,980.08281.4485.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,445.396,150.46-38.4 %0.0916.7899.7489.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 92,031.4818,074.0080.4 %5.0759.64183.6275.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,722.999,613.0045.8 %5.0776.04282.2863.6 %5.0
รจก.ชลบุรี 260,419.00232,362.0210.8 %5.02,265.691,212.4146.5 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา149,990.5943,259.9571.2 %5.01,855.44532.9571.3 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 48,044.0944,526.007.3 %3.5728.63685.905.9 %2.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,217.1014,976.001.6 %0.52,071.241,862.7110.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,138.562,993.004.6 %2.0477.81473.101.0 %0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,190.357,733.64-24.9 %0.01,645.321,220.8525.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,427.014,368.001.3 %0.51,097.85424.6561.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,837.9213,968.90-28.9 %0.02,113.19431.2079.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,213.752,950.0052.5 %5.01,385.07529.1561.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,285.286,610.269.3 %4.5729.22140.6080.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,832.736,219.5536.7 %5.0879.34325.8562.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง28,940.1914,049.0751.5 %5.02,795.22332.5088.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 191,381.0821,665.4376.3 %5.0922.24229.1575.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 228,131.4318,958.0032.6 %5.01,160.24910.1021.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 321,008.6242,153.00-100.6 %0.0626.74538.5714.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี32,731.9610,660.7567.4 %5.0406.40237.5041.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี25,409.0316,325.0035.8 %5.0291.86628.90-115.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี22,020.7529,960.00-36.1 %0.0646.00540.8916.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ73,404.2857,445.0821.7 %5.0900.20324.5963.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี114,435.6449,331.0056.9 %5.0726.29476.0834.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี52,067.8246,972.229.8 %4.5834.16794.294.8 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน95,897.8742,536.0055.6 %5.0484.021,199.85-147.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา49,252.968,795.0082.1 %5.0796.26758.104.8 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม31,078.6516,546.2546.8 %5.0624.34304.9551.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)29,281.4328,932.681.2 %0.5585.35210.0064.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี32,618.0338,678.96-18.6 %0.01,913.352,264.99-18.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี15,097.1312,718.6415.8 %5.03,185.331,941.0539.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี19,591.7438,089.00-94.4 %0.0549.82404.7026.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,605.101,756.0051.3 %5.01,689.03301.7282.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี18,989.5223,872.00-25.7 %0.0853.65140.7583.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,831.025,955.4612.8 %5.0991.25800.9719.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,750.4915,452.00-99.4 %0.01,571.42518.7067.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 36,426.238,529.65-32.7 %0.01,525.57643.1057.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,343.704,105.0023.2 %5.0998.82750.1524.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,385.873,452.00-2.0 %0.0466.40598.10-28.2 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 242,645.3741,179.003.4 %1.510,259.366,466.0037.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี63,007.7634,487.5645.3 %5.08,626.977,399.7514.2 %5.0
รวม 2,121,263 1,447,758 31.75 % 193,520 74,921 61.29 %