สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,816.851,141.0059.5 %5.0171.05135.7720.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง807,993.504,088.0099.5 %5.050.531.0098.0 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง6,056.337,763.06-28.2 %0.0129.888.3293.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง5,091.475,284.99-3.8 %0.0848.81170.1780.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,509.712,804.0037.8 %5.0641.72123.0880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง45,600.2731,062.0031.9 %5.03,817.401,211.7668.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,582.87839.0081.7 %5.0244.3355.8277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,917.631,429.0070.9 %5.0233.9450.6378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,414.871,614.0063.4 %5.0366.74116.7068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,803.10486.0089.9 %5.0137.8848.8964.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,450.83567.0087.3 %5.0223.1033.6484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,451.531,133.4079.2 %5.0332.0924.6392.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา1,062.91220.0079.3 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,392.50855.0080.5 %5.0177.8562.3564.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 25,076.300.00100.0 %5.0263.4028.5089.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด10,659.607,665.3028.1 %5.01,459.41153.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,070.562,420.0052.3 %5.02,043.99679.2566.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,767.602,692.0028.5 %5.0708.14548.2022.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,597.002,266.5037.0 %5.0461.66173.1662.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,789.773,126.0034.7 %5.0925.18500.5045.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,654.231,170.0074.9 %5.0603.62125.0179.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,647.371,480.0059.4 %5.0565.66117.8079.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,121.534,627.509.6 %4.51,013.54950.776.2 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,541.303,707.0018.4 %5.0837.26276.5067.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,199.776,453.00-24.1 %0.01,572.7625.0198.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,885.932,540.0048.0 %5.01,003.03376.8162.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,196.731,524.0063.7 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง13,110.2318,962.99-44.6 %0.02,429.23810.2066.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,240.873,350.0021.0 %5.0736.80167.6377.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง4,195.801,373.0067.3 %5.0850.9075.8491.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,759.90268.0092.9 %5.0603.69353.7941.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,634.973,407.0026.5 %5.0793.85153.6680.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง4,003.632,507.0037.4 %5.0554.16157.0271.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,511.0714,210.59-118.3 %0.01,477.53137.4990.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง4,951.203,857.0022.1 %5.0888.93224.2574.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,823.133,055.0047.5 %5.0888.93269.7369.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง8,075.534,806.0040.5 %5.01,155.16314.8772.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,932.804,064.6617.6 %5.0888.9338.7795.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง64,509.7520,800.0067.8 %5.0792.60250.5668.4 %5.0
สพ.ระยอง115,558.3215,667.2886.4 %5.0363.84145.6960.0 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 351,377.1617,248.9795.1 %5.0331.76428.71-29.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,924.431,752.0040.1 %5.0413.50123.1270.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,315.535,941.005.9 %2.51,193.19361.3569.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,273.172,976.0030.4 %5.0907.95378.3558.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,509.8316,704.00-75.6 %0.01,516.46910.7339.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง6,087.331,290.0078.8 %5.0546.64101.5181.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,508.278,017.93-128.5 %0.0484.25356.7026.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,126.453,862.416.4 %3.0816.791.0099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 113,708.7915,100.96-10.2 %0.01,522.31804.3347.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,292.2110,015.0072.4 %5.01,115.41377.4166.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง67,690.5057,125.7115.6 %5.01,191.051,136.494.6 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด63,615.3927,838.0056.2 %5.0563.46362.1035.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย49,868.5437,504.0024.8 %5.0909.96226.1575.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง25,880.7340,620.00-57.0 %0.0679.49403.5940.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง34,456.429,160.0073.4 %5.0582.76396.2432.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,850.1328,354.54-261.2 %0.01,571.721,136.6427.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,619.135,574.00-20.7 %0.01,041.06472.2054.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง610.40826.80-35.5 %0.0394.52139.0764.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง55,649.572,214.6196.0 %5.07,763.647,844.99-1.0 %0.0
รวม 1,958,947 487,412 75.12 % 55,757 25,059 55.06 %