สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 784,893.9230,756.0063.8 %5.0325.63431.30-32.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,742.591.00100.0 %5.0456.8950.3589.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,667.447,395.8036.6 %5.075.7385.97-13.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54276.26-42.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,810.772,292.0018.5 %5.0666.07130.2680.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,219.231,811.0043.7 %5.0647.050.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี31,274.3113,424.0057.1 %5.02,814.88668.9976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,564.991,576.0065.5 %5.0280.6549.5382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,683.10639.0082.7 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,108.33460.0088.8 %5.0286.9033.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,006.94719.0082.1 %5.0189.4649.9773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,978.22315.0092.1 %5.0176.6548.8772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,011.28473.0088.2 %5.0306.6164.6578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,562.09355.0092.2 %5.0350.1765.3481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,894.67371.4090.5 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,000.78704.0082.4 %5.0234.2148.9379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,011.54232.0094.2 %5.0215.6850.4576.6 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,377.055,225.3729.2 %5.01,190.98538.0154.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,231.843,805.6210.1 %5.01,027.37676.9534.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,861.951,115.0061.0 %5.0474.17283.7140.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,894.231,326.9054.2 %5.0363.66343.485.5 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,274.862,399.0043.9 %5.01,008.36466.4553.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,307.641,465.0055.7 %5.0685.08155.0477.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,128.221,470.0053.0 %5.0608.94508.1116.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,434.423,434.0022.6 %5.01,122.451,088.643.0 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,097.803,782.007.7 %3.5989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,339.193,046.0043.0 %5.01,438.55140.9190.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,680.162,376.0035.4 %5.0818.2052.8393.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,292.6612,954.15-39.4 %0.01,559.82535.3765.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,633.881,566.0056.9 %5.0799.18487.1839.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,444.561,054.0069.4 %5.0894.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,009.14595.0080.2 %5.0570.990.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,061.454,722.90-16.3 %0.0951.31113.9288.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,010.5326,346.00-75.5 %0.02,225.381,413.7136.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,751.466,058.00-27.5 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,893.351,423.0063.5 %5.0761.15279.4963.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี12,910.4111,323.9712.3 %5.01,160.48344.4370.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,079.332,222.0027.8 %5.0590.00301.5648.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี4,082.493,795.597.0 %3.5970.32201.4179.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,809.571,894.0067.4 %5.0818.20259.3268.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,056.202,626.0035.3 %5.0932.29133.3885.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,222.182,640.0018.1 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,379.575,886.0048.3 %5.0398.35213.9046.3 %5.0
รจจ.จันทบุรี 47,281.3180,426.00-70.1 %0.0794.39407.8848.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 7,156.0412,311.01-72.0 %0.0430.80203.8952.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,317.501,790.0846.0 %5.0532.9653.4390.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,287.462,885.0032.7 %5.0766.73374.2751.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,411.432,328.0031.8 %5.0666.07208.7968.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,399.163,669.0032.0 %5.01,084.42316.9870.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,510.503,220.0028.6 %5.01,198.52330.7772.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,167.702,206.0030.4 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด6,312.776,576.96-4.2 %0.01,954.88377.7880.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111,941.5712,613.28-5.6 %0.01,271.43205.2083.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 220,068.999,916.9550.6 %5.01,516.83244.4583.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,391.245,646.70-28.6 %0.0351.44434.50-23.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี69,888.0350,220.0028.1 %5.01,452.06641.7255.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,763.1513,668.0042.5 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,492.2516,160.0043.3 %5.0680.63177.3473.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว22,978.8814,223.8338.1 %5.0737.97407.6044.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,930.6528,974.0036.9 %5.01,714.13958.7844.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,421.072,017.0041.0 %5.0723.125.1599.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,964.90926.0068.8 %5.0551.97144.5873.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี106,508.3017,236.3083.8 %5.042,147.665,280.1287.5 %5.0
รวม 739,887 463,090 37.41 % 91,853 21,829 76.23 %