สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,727.04621.0086.9 %5.0351.7549.4385.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด9,621.394,513.3053.1 %5.054.8029.5946.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,763.677,383.00-55.0 %0.069.3255.8219.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,070.772,003.0034.8 %5.0539.21198.6563.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,589.181,104.0075.9 %5.0513.550.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,437.7014,148.008.4 %4.01,813.28443.9375.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,084.551.00100.0 %5.0219.6820.4790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,056.08483.0088.1 %5.0311.9332.8789.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,830.11415.0089.2 %5.0222.7126.9787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,799.89368.0090.3 %5.0150.7265.9856.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,803.92331.0091.3 %5.0312.2456.3182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,941.13306.0092.2 %5.0253.5092.0163.7 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,919.8014,090.00-58.0 %0.0955.43428.9355.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,341.134,140.464.6 %2.01,036.17617.5040.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,752.33541.0080.3 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,501.621,503.0057.1 %5.0425.11171.9359.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,592.191,523.0057.6 %5.0881.49274.2968.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,157.42770.0075.6 %5.0577.2466.0688.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,084.891,133.0063.3 %5.0653.30148.6877.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,406.241,637.0069.7 %5.01,090.67130.0188.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,727.383,242.00-87.7 %0.0403.12264.6034.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,917.40976.0075.1 %5.0976.57502.8448.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,118.532,724.9012.6 %5.0506.33329.6734.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,730.958,503.3442.3 %5.01,033.62215.7179.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,056.111,302.0057.4 %5.0805.43258.8867.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,388.14397.0088.3 %5.0672.3252.9892.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,984.18752.0074.8 %5.0463.14236.3749.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,608.202,562.0629.0 %5.0748.38299.5960.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,631.1018,510.00-299.7 %0.01,033.62909.5912.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,407.345,563.0013.2 %5.0629.760.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,646.891,761.0051.7 %5.0729.37298.3659.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,513.446,333.50-40.3 %0.0888.5352.7294.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,132.131,102.0064.8 %5.0520.1998.4281.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,499.622,641.4024.5 %5.0704.05422.5140.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,970.861,246.0058.1 %5.0634.29310.0151.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,398.161,672.0050.8 %5.0526.25151.4171.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด474.472,751.00-479.8 %0.0241.4147.8780.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,078.241,020.0066.9 %5.0503.07134.4973.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 533,120.8834,377.0493.6 %5.0504.161,025.31-103.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,908.916,078.00-55.5 %0.0177.55117.8033.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,687.42516.0080.8 %5.0387.0882.2378.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,168.022,197.0057.5 %5.01,128.70212.8081.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,204.211,080.0066.3 %5.0596.25174.7570.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,586.202,706.0041.0 %5.0783.75236.2869.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด4,249.921,548.0063.6 %5.0976.57112.6188.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,221.422,905.9631.2 %5.0380.73175.1154.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,874.42106.4099.1 %5.01,334.51487.4363.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,804.1622,996.6781.4 %5.0917.35505.9744.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,386.5611,071.5845.7 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,668.526,119.0073.0 %5.0553.50139.3274.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,938.8216,302.10-134.9 %0.01,314.02622.2552.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,352.991,869.0044.3 %5.0596.25237.3360.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,340.71748.0068.0 %5.0205.78100.0151.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,760.3412,535.00-16.5 %0.02,972.514,228.29-42.2 %0.0
รวม 936,038 243,229 74.02 % 36,226 15,957 55.95 %